Frågor från högskoleprovet, våren 2008

Starta prov
ELF
1. **What is implied about aspirin in the first two paragraphs?**
2. **What is Prof. Cleland’s view of aspirin?**
3. Why, chiefly, does Prof. **Collier find aspirin such a fascinating drug?**
4. **What is implied about the relationship between aspirin and cancer?**
5. **Which of the following statements reflects the majority view of the medical experts referred to in the article?**
6. **What is suggested about Charles Lindbergh early on in the text?**
7. **What is implied about the early relationship between Anne and Charles?**
8. **What can be concluded about the Lindberghs’ marriage?**
9. **What, according to the text, made Gift from the Sea such a special book?**
10. **What is implied about Anne Lindbergh’s political views?**
11. **What are we told here?**
12. **What is the main point here?**
13. **What else is suggested in the text?**
14. **What is implied here about the political aspects of British higher education?**
15. **What can be concluded in relation to call centres in Britain?**
16. **What is the main point here?**
17. Alternatives
18. Alternatives
19. Alternatives
20. Alternatives
LÄS
1. **Vad är det framför allt som texten försöker belysa?**
2. Textförfattaren beskriver olika 1900-talsteoretikers försök att defi niera konst. **Vad är det som varit så svårt att uppnå?**
3. **Hur ser textförfattaren på den definition som säger att ”konst är vad konstvärlden anser vara konst”?**
4. **Kan någon medvetet skapa särlingskonst, enligt textförfattarens defi nition?**
5. **Vad anses det allmänt att effekten av stretching beror på?**
6. **Enligt texten har forskningen inte entydigt kunnat bekräfta att stretching har några positiva effekter. Hur ser textförfattaren på detta faktum?**
7. **Vilket av följande sätt att använda stretching skulle textförfattaren med all sannolikhet avråda från?**
8. **Vad är, enligt textförfattaren, särskilt viktigt om man vill motverka muskelförkortningar med hjälp av stretching?**
9. **Vilket av följande påståenden har mest stöd i texten?**
10. **Hur beskriver texten ornitologernas reaktion på de effekter klimatförändringarna medfört här i Norden?**
11. Textförfattaren använder sig av ett ”påhittat exempel” om ladusvalor i Sverige. **Vad visar detta exempel?**
12. **Vilket är det stora problemet för fågellivet till följd av klimatförändringarna, så som det beskrivs i texten?**
13. **Hur kommenterar textförfattarna statistiken vad gäller kopplingen mellan påföljdstyp och återfallsfrekvens?**
14. **Vad konstaterar textförfattarna angående återfallsmönstret bland olika grupper av tidigare dömda personer?**
15. **Vad kan enligt texten vara en förklaring till att personer som lagförts för narkotikabrott har jämförelsevis hög återfallsfrekvens?**
16. **Vilken alternativ rubrik täcker bäst textens huvudinnehåll?**
17. **Vad är uppenbarligen viktigt att åstadkomma med undervisningen i matematik, enligt textförfattaren?**
18. **Vad kan, enligt textförfattaren, anledningen vara till att ”tyst räkning” är en så ofta förekommande undervisningsform i matematik?**
19. **Vilken inställning har textförfattaren till begreppet dyskalkyli?**
20. **Vad vill textförfattaren framför allt uppmärksamma?**
DTK
1. Studera hur antalet utrikespassagerare förändrades under perioden 1990–1999. **Vilket av nedanstående diagram illustrerar bäst förändringarna av passagerarantalet?**
2. **Vilken av följande kategorier hade 1985 ökat med cirka 200 procent om man jämför med 1975?**
3. **Vilket län avses?** Mer än hälften av länets totala kostnader för fiskevård gick till fiskvägar. Kostnaden för biotopvård var mindre än 1 miljon kronor. Länets totala kostnader för fiskevård var större än 5 miljoner kronor.
4. **Hur många fiskevårdsåtgärder genomfördes i genomsnitt per år under perioden 1997–2003?**
5. Studera de olika grupperna som beviljades grundlån. **Vilken grupp var störst respektive minst till antalet?**
6. **Hur många fl er kvinnor än män beviljades studiebidrag på grundskolenivå?**
7. **För vilken beståndsålder i region 5 var andelen granar i kronutglesningsklassen 21–40 % som störst?**
8. **Vilken region avses?** Den sammanlagda andelen granskog i kronutglesningsklasserna 21–40 % och 41–60 % var 40 procentenheter större för beståndsåldern 81–100 år än för beståndsåldern 41–60 år.
9. **Hur långt reste 25–34-åriga män i genomsnitt per dygn i samband med fritidsaktiviteter?**
10. **I vilken åldersgrupp var skillnaden störst mellan kvinnors och mäns genomsnittliga reslängd per dygn för besök?**
11. Studera för sommaren 1996 antalet vandringar per dygn på de sträckor av Kungsleden där 30–49 procent av de vuxna bar stor ryggsäck. **Hur stor var skillnaden mellan det sammanlagda antalet vandringar i sydlig riktning och det sammanlagda antalet vandringar i nordlig riktning?**
12. Studera den vandringsled som korsar järnvägen och går längs med Abiskojokka och som i söder upphör där Kungsleden tar vid. På den vandringsleden finns en sträcka där mer än fem procent av de vuxna bar stor ryggsäck sommaren 1996. **Sammanlagt hur många vandringar per dygn gjordes med stor ryggsäck på denna sträcka sommaren 1996, om man antar att samtliga vandringar gjordes av vuxna?**
13. **Hur många sjukskötersketjänster hade geriatriska kliniken i Uppsala?**
14. **Vilken geriatrisk klinik hade 1,5 vårdplatser per sjukskötersketjänst och 7 vårdplatser per läkartjänst?**
15. **Hur mycket högre var månadshyran/månadsavgiften år 2001 för en trerumslägenhet i allmännyttan jämfört med motsvarande lägenhet i ett kooperativ?**
16. **Hur stor var skillnaden i antal outhyrda lägenheter i fl erbostadshus mellan de två på varandra följande år då skillnaden var som störst?**
17. Jämför de olika socioekonomiska grupperna avseende den totala andelen 50–64-åriga kvinnor som varit sjukskrivna till följd av andra förhållanden i arbetet. **Mellan vilka två socioekonomiska grupper var skillnaden störst vad gäller storleken på denna andel?**
18. **Hur stor andel av det totala antalet sysselsatta första kvartalet 2001 utgjordes av facklärda arbetare?**
19. **Hur mycket skilde det i nederbörd mellan den mest och den minst nederbördsrika månaden på den ort som hade den lägsta årsmedeltemperaturen?**
20. **Hur stor del av årsnederbörden i Cairns föll under de första tre månaderna?**
NOG
1. I en bokhylla står endast blå och röda pärmar som antingen är i A4eller A5-storlek. Det finns 6 blå pärmar. **Hur många pärmar står i bokhyllan?** (1) 1/3 av pärmarna är i A5-storlek. (2) Av A4-pärmarna är 2/3 röda och 1/3 blå. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
2. x, y och z är tre tal. 5(x + y) + z = 15. **Bestäm talet z.** (1) x + y = –37 (2) z $\cdot$ y = 222 **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
3. En termosflaska med lock väger 250 gram. **Hur mycket väger termosflaskan respektive locket?** (1) Om man fyller termosfl askan med vätska som motsvarar lockets vikt, så väger termosfl askan med vätska 25 procent mer än utan vätska. (2) Lockets vikt utgör 20 procent av den totala vikten av termosfl askan och locket. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
4. Cirklarna A och B är inskrivna i cirkeln C. Cirklarna A och B tangerar varandra. Summan av radien för A och radien för B är lika med radien för C. **Hur stor är skillnaden mellan cirkel C:s area och de två andra cirklarnas sammanlagda area?** (1) Radien för cirkel C är 15 cm. (2) Radien för cirkel A är 10 cm och för cirkel B 5 cm.
5. Sex lika stora ringar ska färgläggas med olika färger: röd, blå, gul, grön, vit och svart. Avståndet mellan ringarna i varje rad är 1 cm och avståndet mellan raderna är 1 cm. Avståndet mellan svart och vit är mer än 1 cm. Den gula ringen finns i mitten av någon av raderna. **Vilken färg har den sista ringen i översta raden?** (1) Avståndet mellan röd och blå är 1 cm. (2) Avståndet mellan grön och vit är 1 cm. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
6. En ljuskrona innehåller ett bestämt antal ljus som kan tändas och släckas oberoende av varandra. **Hur många ljus innehåller ljuskronan?** (1) Om man släcker ett ljus som är tänt, så är de tända ljusen fyra fl er än de släckta. (2) Om man tänder ett ljus som är släckt, så är de tända ljusen åtta fl er än de släckta. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
7. Per tänder sju tomtebloss samtidigt. **Hur många tomtebloss brinner fortfarande efter 35 sekunder?** (1) När det första tomteblosset slocknar har det brunnit i 21 sekunder. När nästa tomtebloss slocknar har det brunnit 2/3 av den tid som det sista tomteblosset brinner. (2) När det andra tomteblosset släcks återstår 15 sekunder innan resterande tomtebloss är släckta, och de släcks med 3 sekunders mellanrum. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
8. För att visa förändring över tid används index. År 1980 (prisindex = 100) kostade en vara 250 kronor. **Hur mycket dyrare i kronor var varan år 2000 än år 1990?** (1) Från år 1980 till år 2000 ökade varans prisindex med 460 enheter. (2) År 1980 var prisindex för varan 1/4 av vad det var år 1990. År 2000 var varans prisindex 560. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
9. Henrik och Hanna sommarjobbar på samma arbetsplats. Hanna tjänar 14 kronor mer i timmen än vad Henrik gör. **Vilken timlön har Henrik?** (1) Henrik behöver arbeta fyra timmar för att tjäna lika mycket som Hanna tjänar på tre timmar. (2) På en arbetsdag om åtta timmar tjänar Hanna 448 kronor. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
10. Familjen Andersson ska byta uppvärmningssystem i sin villa. Det gamla uppvärmningssystemet, en oljepanna, ska bytas ut mot antingen direktverkande el, fjärrvärme, pellets eller värmepump. **Vilket system är billigast?** (1) Fjärrvärme är näst dyrast och direktverkande el är dyrare än värmepump. Pellets är billigare än fjärrvärme. (2) Pellets är billigare än direktverkande el. Värmepump är billigare än fjärrvärme. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
11. En ädelsten kan säljas antingen slipad eller oslipad. Ädelstenen minskar i vikt när den slipas. **Hur många procent ökade priset på ädelstenen genom slipningen?** (1) Efter slipningen vägde stenen 30 procent mindre än före slipningen. (2) Efter slipningen ökade stenens pris per viktenhet med 350 procent. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
12. Två parallella linjer skärs av en tredje linje, vilket gör att sammanlagt åtta vinklar uppstår. **Hur stor blir varje vinkel?** (1) En av de åtta vinklarna är 158$^{\circ}$. (2) Den minsta vinkeln är 22$^{\circ}$. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
13. En grupp bestående av 16 barn ska genomföra en orienteringskurs. **Hur många olika åldrar finns representerade i gruppen?** (1) En fjärdedel av gruppen är 8 år och en fjärdedel av gruppen är 9 år. (2) I halva gruppen finns 8 olika åldrar representerade. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
14. Klara har tagit två lån i en bank. Det ena beloppet som hon lånat är dubbelt så stort som det andra beloppet. Båda lånen är amorteringsfria det första året. **Hur mycket pengar har Klara sammanlagt lånat i banken?** (1) Räntesatsen per år är på det större lånet 4,5 procent och på det mindre lånet 4 procent. (2) Skillnaden i ränta mellan det större och det mindre lånet är 105 kronor under det första året. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
15. Sofi a springer Lidingöloppet. Loppet är 30 km långt och Sofi a springer varje mil med konstant men olika hastighet. **Vilken totaltid springer Sofi a Lidingöloppet på?** (1) Den första milen springer hon med hastigheten 12 km/h. Efter varje mil ökar hon hastigheten med 10 procent. (2) Den andra milen springer hon 1,2 km/h snabbare än den första milen. Om man slår ihop hennes löptider på den första och den sista milen blir hennes genomsnittshastighet 13,14 km/h. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
16. Lina har en låda med enbart strumppar. Varje strumppar har en unik färg. Lina tar slumpmässigt två stycken strumpor ur lådan. **Hur stor är sannolikheten att strumporna har samma färg?** (1) Lina har sex strumppar i lådan. (2) Om man tar bort två strumppar ur lådan, så skulle sannolikheten bli 1/7 att hon får två strumpor i samma färg. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
17. Två kuber är olika stora. **Hur många gånger större volym har den större kuben än den mindre?** (1) Den större kubens area är dubbelt så stor som den mindre kubens area. (2) Förhållandet mellan den större och den mindre kubens sidor är $\sqrt{2}$ : 1 **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
18. Ett visst företag har 15 anställda. Den högst betalda av alla anställda har 40 000 kr per månad i lön. **Vilken lön har den lägst betalda i företaget?** (1) De åtta anställda som är lägst betalda har samma lön. (2) Medianlönen är 20 000 kr per månad. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
19. Morgan och Tobias samlar båda på tennfi gurer. **Hur många tennfi gurer har Morgan?** (1) Om Morgan ger Tobias tjugo tennfi gurer har han ändå tio fl er figurer än vad Tobias har. (2) Morgan har tre gånger så många tennfi gurer som Tobias har. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
20. Idag fyller både Lars och Lena år. Lena är tre gånger så gammal som Lars. **Hur många år fyller Lena?** (1) När Lars blivit dubbelt så gammal som han är idag, kommer han att vara hälften så gammal som Lena. (2) Om 26 år är Lars och Lena 100 år tillsammans. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
21. Figuren visar en rät linje med riktningskoefficient k. Punkterna A, B och C ligger på denna linje. Avståndet mellan A och B är samma som avståndet mellan B och C. **Hur många längdenheter är sträckan AC?** (1) Punkterna A och B har koordinaterna (3, 4) respektive (6, 6). (2) Punkten C har koordinaterna (9, 8) och linjen har riktningskoefficienten k = 2/3.
22. Medelvärdet av t + 2 och t + 4 är x. Medelvärdet av z och w är y. **Beräkna medelvärdet av x och y uttryckt i enbart t.** (1) x + y = 2t (2) z = t + 3 och w = t – 9 **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
ORD
1. **spritsa**
2. **emalj**
3. **fascination**
4. **benägenhet**
5. **expo**
6. **inte ha något till övers för**
7. **dager**
8. **imaginär**
9. **med bravur**
10. **killing**
11. **gripa sig an**
12. **famla**
13. **ekvivalent**
14. **frispråkig**
15. **hybris**
16. **gå i svaromål**
17. **projektera**
18. **välbeställd**
19. **biotop**
20. **ledmotiv**
21. **spjälka**
22. **pjosk**
23. **joint venture**
24. **epik**
25. **falsarium**
26. **substantiell**
27. **konvalescens**
28. **pagod**
29. **hänförelse**
30. **kampera ihop**
31. **påstötning**
32. **eternit**
33. **trolös**
34. **fl agrant**
35. **botanisera**
36. **utmönstra**
37. **reaktionär**
38. **osökt**
39. **gå i kvav**
40. **servitut**
Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!