Frågor från högskoleprovet, hösten 2007

Starta prov
LÄS
1. **Vilken huvudsaklig kritik framför textförfattaren mot Heggestads bok?**
2. **På vilket sätt kan Kulla-Gulla-romanerna, utifrån textförfattarens resonemang, betraktas som utopiska?**
3. **Hur kan man enligt texten bäst sammanfatta hur Stina Aronsons författarskap utvecklades?**
4. **Vilken är en viktig skillnad mellan Eva Heggestads bok och Caroline Graeskes?**
5. **Vad är det Brun Ulfhake under lång tid framför allt ägnat sin forskning åt?**
6. **Vilken tidigare rådande uppfattning kan man nu avfärda utifrån Ulfhakes forskningsresultat?**
7. I texten beskrivs försök på äldre råttor. **Vad pekar försöksresultaten på?**
8. **Vad ser Brun Ulfhake som en intressant fråga för den fortsatta forskningen kring funktionsnedsättningar och åldrande?**
9. **Vad är det som textförfattarna har utfört mätningar av?**
10. **Vad har enligt texten blivit det viktigaste samlade resultatet av stormen Gudrun?**
11. **Vad är enligt texten den främsta förklaringen till skillnaderna i mätresultat mellan Asa och Toftaholm?**
12. **Vad är en viktig och akut fråga enligt textförfattarna?**
13. **Hur yttrar sig det som recensenten kallar ”1800-talets nationsuppfattning” i de refererade historieböckerna?**
14. Recensenten berömmer Karonens bok för dess ”problematiserande behandling av Finland”. **Vad är det recensenten uppskattar?**
15. Recensenten anser att Karonen hade vunnit på att göra fler jämförelser mellan Sverige och omvärlden. **Vad hade sådana jämförelser kunnat visa?**
16. **Vilken aspekt av Karonens arbete är det som recensenten främst kritiserar?**
17. **Vad ser textförfattaren som en trolig orsak till att det redan vuxit fram ett gemensamt språkbruk inom de olika skolformerna?**
18. **Vilken grupp framstår Solweig Eklund framför allt som talesman för?**
19. **Vilken positiv konsekvens menar Solweig Eklund kan bli följden av att skola och förskola får ett mer likartat regelverk?**
20. **Hur kan man bäst karakterisera Solweig Eklunds text?**
ELF
1. **What is suggested about Victorian women in the first paragraph?**
2. **What is the main purpose of Gordon and Nair’s book?**
3. **Which of the following statements about life among the Victorian middle classes is true, according to Gordon and Nair?**
4. **How does the reviewer react to Gordon and Nair’s main argument?**
5. **What is the reviewer’s general impression of Gordon and Nair’s book?**
6. **What are we told about Martin Gardner’s book in the first paragraph?**
7. **What is implied about Gardner’s ability to foresee future developments?**
8. **What is suggested in connection with Gardner’s discussion of flying saucers and certain religious beliefs?**
9. **Which of the following statements is best in agreement with Gardner’s opinions about science and pseudoscience?**
10. **What is the writer’s main impression of Gardner?**
11. **What is implied here about Indian films today versus yesterday?**
12. **What is suggested here?**
13. **What is implied here?**
14. **What is implied here?**
15. **What is said here?**
16. Alternatives
17. Alternatives
18. Alternatives
19. Alternatives
20. Alternatives
ORD
1. **inkvartera**
2. **klinga av**
3. **villrådighet**
4. **grundval**
5. **övertalig**
6. **inte oäven**
7. **amnesi**
8. **flyktig**
9. **klenod**
10. **sitar**
11. **helt sonika**
12. **upptåg**
13. **linning**
14. **utvikning**
15. **propsa på**
16. **handgripligen**
17. **kvalster**
18. **doktrin**
19. **lidelse**
20. **nit**
21. **kortison**
22. **ta fasta på**
23. **förestående**
24. **trägen**
25. **borgenär**
26. **skenhelig**
27. **behjärtansvärd**
28. **dryfta**
29. **procession**
30. **härleda**
31. **aber**
32. **förankra**
33. **avhängig**
34. **transpirera**
35. **malström**
36. **konnotation**
37. **allitteration**
38. **vidtala**
39. **skälmsk**
40. **wallraffa**
DTK
1. **För hur många av de redovisade branscherna gällde att kostnaden för miljöskydd minskade från år 2001 till 2002?**
2. Beräkna den sammanlagda kostnaden för miljöskydd under de fyra åren inom branschen Trävarutillverkning respektive branschen Metallvarutillverkning. **Hur stor var skillnaden i kostnad mellan de båda branscherna?**
3. Studera hur antalet blodtappningar, sammanlagt för de sex regionerna, förändrades mellan de redovisade åren. **Hur stor var förändringen mellan två på varandra följande redovisade år när den var som störst?**
4. **Vilket av de redovisade åren avses?** Antalet registrerade blodgivare i region Linköping var större än 30 000, och i region Göteborg utfördes fler än 80 000 blodtappningar. I region Umeå utfördes mindre än en blodtappning per registrerad blodgivare.
5. **Vilket år var antalet dokumenterade rån per tusen invånare som störst i Kanada respektive i Skottland?** Kanada/Skottland
6. År 1993 hade Nederländerna en folkmängd på 15,1 miljoner invånare. **Hur många rån dokumenterade landets polis det året?**
7. **Vilket språk avses?** Läsåret 1999/00 fanns det fler än 300 elever med detta språk som modersmål, men jämfört med läsåret 1996/97 hade eleverna minskat i antal. Antalet elever med detta modersmål var större läsåret 2002/03 än läsåret 1996/97.
8. **Hur många fler elever sammanlagt hade danska, finska, isländska eller norska som modersmål det läsår då denna grupp var som störst jämfört med det läsår då den var som minst?**
9. **Åt vad ägnade kvinnor en femtedel av ett helgdygn 2000/2001?**
10. **Hur många fler timmar per vecka 1990/1991 ägnade män åt betalt arbete jämfört med kvinnor?**
11. **Vilken region i Norge hade det minsta totala antalet sportfiskedagar per år?**
12. **Hur stort var det sammanlagda antalet sportfiskedagar per år och fiskare i vattendrag och sjöar i Övre Norrland?**
13. **Hur många fler var donatorerna bland avlidna under perioden 1985–1989 än under perioden 2000–2004?**
14. **Hur många organtransplantationer från avlidna donatorer gjordes i genomsnitt per avliden donator 2004?**
15. **Vilket av följande år avses?** Detta år användes cirka 25 procent av marken i Norra Sandby socken för åkerbruk och det fanns sju gånger så många nötkreatur som får.
16. Jämför 1932 med 1981 avseende antalet gårdar som hade 10–20 hektar åker. **Hur många fler gårdar fanns det 1932 än 1981?**
17. Med hur många procent ökade energianvändningen i sektorn Bostäder, service m.m. **från 2000 till 2001?**
18. **Hur stor andel utgjorde förluster i kärnkraft av den tillförda kärnkraften både 2000 och 2001?**
19. **Hur långt var avståndet mellan tomten med lägst nummer och tomten som låg 430 alnar rakt söder om kyrkogårdens södra ingång, mätt från respektive tomts mittpunkt?**
20. **Hur stor andel av tomterna låg öster om Österlånggatan?**
NOG
1. En kock försöker att skala en potatis i så långa remsor som möjligt. **Hur lång är den längsta remsa som kocken lyckas åstadkomma?** (1) Medianlängden av de tre längsta remsorna är 16 cm. (2) Den längsta remsan är 2,5 cm längre än den näst längsta. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
2. För att visa förändring över tid används index. År 1962 kostade en biobiljett 2,50 kronor. **Hur mycket mer kostade en biobiljett år 1998 än år 1990?** (1) År 1990 var index för en biobiljett 22 gånger så stort som år 1962 (index = 100). (2) År 1998 var index för en biobiljett 600 enheter större än år 1990. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
3. I ett hus finns det vid ett visst tillfälle personer på varje våning. **Hur många personer finns det i huset?** (1) Det största antalet personer på någon av våningarna är två. (2) Huset består av tre våningar. På två av våningarna finns det lika många personer. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
4. Differensen mellan talen A och B är noll. **Vilka är talen A och B?** (1) Kvoten mellan A och B är 1. (2) Summan av A och B är 10.
5. Anna, Karin, Elin och Stina skär var sin bit av en äppelpaj. Stina tar en fjärdedel av pajen. **Hur stor del av pajen var kvar då alla tagit var sin bit?** (1) När Anna, Karin och Stina tagit var sin bit återstod halva pajen. (2) Anna, Karin och Elin tog alla var sin bit paj. Var och en av dessa bitar var hälften så stor som Stinas bit. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
6. I tanken på en motorbåt finns bensin blandad med olja. Volymen av denna oljeblandade bensin är 5 liter. Båtägaren vill fylla på mer bensin, så att oljehalten i tanken blir 2 volymprocent. **Hur många liter bensin ska hällas i tanken?** (1) Innan mer bensin hälls i tanken så innehåller den 4,75 liter bensin. (2) Innan mer bensin hälls i tanken så är oljehalten 5 volymprocent. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
7. Kim plockar en liten och en stor bukett med blommor. **Hur många blommor innehåller den lilla buketten?** (1) Kim ger bort två blommor från den lilla buketten varvid antalet blommor i buketten minskar med 1/6. (2) Den stora buketten innehåller 50 procent fler blommor än den lilla buketten. Den lilla buketten innehåller 2/5 av det totala antalet blommor i de båda buketterna. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
8. Anita har ritat en kvadrat och en liksidig triangel. **Hur stor omkrets har kvadraten?** (1) Triangelns sida är 5,5 cm längre än kvadratens. (2) Kvadraten har lika stor omkrets som triangeln. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
9. Vid en opinionsundersökning svarade ett antal män och kvinnor Ja eller Nej på en fråga. 80 fler män än kvinnor besvarade frågan. **Hur många kvinnor svarade Ja på frågan?** (1) 360 män svarade på frågan. Av dessa svarade en tredjedel Nej. (2) 60 procent av dem som besvarade frågan svarade Ja. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
10. På en avgiftsbelagd väg betalar man en avgift som är direkt proportionell mot hur långt man färdas på vägen. **Vad kostar det att köra 150 km på vägen?** (1) Att köra 80 km på vägen kostar 72 kronor. (2) Om man har betalat 162 kronor så får man köra 100 km längre än om man har betalat 72 kronor. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
11. En burk är fylld med enkronor och femtioöringar i norska och svenska mynt. Om man räknar ihop de svenska och norska mynten finns det totalt 64 mynt i burken. **Hur många svenska femtioöringar finns i burken?** (1) Det totala antalet femtioöringar och enkronor är lika stort. I burken finns 24 kronor i svenska mynt. (2) Antalet svenska enkronor är lika stort som antalet norska enkronor. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
12. En 12 meter hög flaggstång och en björk står på samma tomt. **Hur hög är björken, i meter räknat?** (1) Om björken var 1/7 lägre så skulle flaggstången och björken vara lika höga. (2) Om flaggstången förlängdes med 1/6 av sin höjd, så skulle björken och flaggstången vara lika höga. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
13. På en strand finns endast vita, svarta och grå stenar. **Vad är sannolikheten att man får en vit sten om man tar upp en sten slumpmässigt?** (1) Sannolikheten att ta upp en grå eller en vit sten är 0,7. (2) Sannolikheten att ta upp en svart eller en vit sten är 0,5. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
14. En vas har formen av en kon med basen uppåt. Vasen rymmer 12 dl. **Hur hög är vasen?** (1) Om vasens höjd halveras kommer den att rymma 1,5 dl. (2) Vasens innerdiameter högst upp är 12 cm. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
15. $a + b + c + d = 64$. **Bestäm talen $a$, $b$, $c$ och $d$**. (1) $a – b = b – c = c – d = 4$, $b = 18$ (2) $a > b > c > d$ **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
16. Två personer startar samtidigt och går mot varandra med konstanta hastigheter. Då en av dem har gått 100 m har den andra gått 50 m. **Efter hur lång tid möts de?** (1) Då de startar befinner de sig 4 km från varandra. (2) Den ena personen går 3 km/h fortare än den andra. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
17. Ylva köpte ett antal barnböcker vid en bokrea. Barnböckerna såldes i paket om tre böcker för 100 kronor. **Hur mycket betalade Ylva sammanlagt?** (1) Om barnböckerna sålts i paket om två böcker för 75 kronor, så hade Ylva behövt betala ytterligare 25 kronor för att få lika många barnböcker som hon nu köpte. (2) Om barnböckerna sålts i paket om fyra böcker för 100 kronor, så hade Ylva fått två böcker mer för den summa hon nu handlade för. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
18. Håkan, Nils, Åke och Lorentz är kompisar. Två av dem är lika gamla. **Vilka?** (1) Nils är yngre än Lorentz. (2) Åke är äldre än både Lorentz och Håkan. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
19. En rät linjes ekvation kan skrivas som $y = kx + m$, där $k$ är riktningskoefficienten och m är konstanttermen. Linjen går genom punkten $(0, 3)$. **Bestäm linjens ekvation.** (1) Den sökta linjen skär linjen $y = 2x$ (2) Den sökta linjen är parallell med linjen $y = –2x$ **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
20. Ada, Beda och Cålle genomförde en tävling i trekamp med grenarna löpning, hopp och kast. Vinnaren i varje gren fick 5 poäng, tvåan 3 poäng och trean 1 poäng. Delad placering förekom ej. **Hur många poäng fick Beda i tävlingen?** (1) Ada och Cålle hade tillsammans 18 poäng. (2) Beda och Cålle hade tillsammans 20 poäng. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
21. Två klasslag, 9B och 9C, spelar innebandy mot varandra. Det första laget som gör tio mål vinner. I pausen leder 9C. **Hur många fler mål måste 9C göra för att vinna?** (1) Efter pausen behöver 9B göra dubbelt så många mål som 9C behöver göra för att vinna. (2) Före pausen gjorde ett av lagen totalt åtta mål. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
22. I fyrhörningen ABCD är sidorna AB och CD parallella. **Hur stor är vinkeln BDC?** (1) Vinkeln ABD är 38°. (2) Vinkeln CAD är 70°. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
Upplev tidspressen på riktigt, testa dig i utmaningen!