Frågor från högskoleprovet, våren 2013

Starta prov
DTK
1. **Hur stor var den årliga exporten av sulfatmassa den femårsperiod då den var som minst?**
2. **Vilken femårsperiod avses?** Den årliga exporten av papper och papp var större än exporten av sulfatmassa. Den årliga exporten av mekanisk massa minskade jämfört med närmast föregå- ende femårsperiod.
3. **Hur stor var den årliga exporten av tackjärn 1906/10 jämfört med 1876/80?**
4. **Vilket fiskevatten avses?** Här finns endast öring. Det är 3,5 kilometer till det fiskevatten som har endast abborre och öring.
5. **Vilka arter finns i det fiskevatten som ligger 11,5 kilometer i västnordvästlig riktning från Stavretjärnen?**
6. **Hur många fiskevatten med gädda finns det inom en radie av 4,5 kilometer från Ljustorp?**
7. **Vilket år var kyrkans inkomster fördelade enligt följande?** Tionde 50 % Avrad 39 % Stockapenningar 2 % Testamente 9 %
8. **Hur stor andel av kyrkans totala utgifter år 1478 respek- tive 1483 utgjordes av inventarier?**
9. **Hur stor andel av kyrkans sammanlagda utgifter under perioden 1470–72 gick till inköp av vax?**
10. Studera åldersgruppen 15–24 år. **Vilket år noterades det största sammanlagda antalet vårdtillfällen i sluten vård för missbruk orsakat av opiater och amfetamin med mera?**
11. **Hur stor andel av det totala antalet narkotikarelaterade vårdtillfällen i sluten vård 2003 gällde missbruk orsakat av opiater?**
12. **Hur stor andel av det totala antalet vårdtillfällen i sluten vård för missbruk orsakat av opiater 1999 gällde kvinnor?**
13. **Hur många hushåll hade en bostad med tre rum och kök 1975?**
14. **Hur förändrades andelen tvåpersons- respektive trepersonshushåll från 1960 till 1975?**
15. **Hur stort var antalet hushåll 1960?**
16. **Hur stor andel av fempersonshushållen klassades som trångbodda 1975?**
17. **Hur många flickor respektive pojkar hade inte gjort delprovet Engelska, skriftlig förmåga?**
18. Studera hur antalet elever som gjort de enskilda delproven i svenska respektive engelska fördelade sig procentuellt på de olika resultaten. **Vilket av delproven illustreras i cirkeldiagrammet nedan?**
19. Studera skillnaden i procentenheter mellan andelen pojkar och andelen flickor som ej nått målen på de olika proven/delproven. **För vilket prov/delprov var skillnaden mellan pojkar och flickor störst respektive minst?**
20. **För vilken besättningsstorlek gällde att skillnaden mellan förekom- sten av kalvningsförlamning och acetonemi var 2 procentenheter och att skillnaden mellan förekomsten av acetonemi och förlossningshjälp var 1 procentenhet?**
21. Studera behandlingarna av kolik bland hästar i Svealand 2006. **Hur stor andel av dessa behandlingar utfördes under de tre månader då antalet ut- förda behandlingar var som störst?**
22. Studera förekomsten av nedanstående sjukdomar bland mjölkkor i besättnings- storleken 300 eller fler. **Hur många fall av respektive sjukdom drabbade enligt statistiken en besättning på 350 mjölkkor den redovisade mät- perioden?**
23. **Med hur mycket minskade antalet omkomna i badolyckor från 2002 till 2005?**
24. Anta att den procentuella fördelningen på olyckstyper var densamma 1995 och 1996 som den var 2002. **Hur många av dem som omkom respektive år omkom i så fall i badolyckor?**
MEK
1. Många skådespelare har nog ett ____ drag inom sig, då de tycks vilja bli sedda och uppmärksammade och gillar att stå i rampljuset.
2. Denna handbok i statskonst var en beskrivning av furstemakten i en stark, centraliserad stat. Den nya tidens statsöverhuvud var en person, som med statens bästa ____ skulle hävda sin och statens makt, utåt och inåt, och som inte ____ för att nå sitt mål.
3. Från Ammarnäs välkända potatisbacke ner till de ____ älvsedimentsjordarna vid sammanflödet med Umeälven, bjuder Vindelälven på unika och variationsrika värden. Eftersom de värden som bevaras är av stor ____, är det betydelsefullt att de vidmakthålls och förädlas på ett ____ och strategiskt sätt för framtiden.
4. Om man ska använda sig av de här nya mätinstrumenten måste de ____ ordentligt: har eleverna blivit bättre när de plötsligt får högre resultat, eller har de bara blivit mer vana att skriva prov?
5. Som vi kan se är det inte lätt att kategorisera dessa begrepp. Därför är det en fördel om man, när man talar om andlig utveckling, inkluderar alla ____ av själslivet; psykologiska såväl som religiösa, vilka alla är utvecklingsbara och en realitet i människolivet. Börjar man sortera bort delar av det som människan består av får man snart problem. Det låter sig liksom inte ____.
6. Lars Larsson, doktorand i kulturvård, talade om kulturarvet som en låda med ett visst innehåll.Vad vi uppfattar som vårt kulturarv är ____ av vad vi lägger i lådan.
7. Tyranniet skulle inte kunna existera och de onda gärningarna skulle inte kunna ske om det inte fanns rader av till synes _____ människor som bistod tyranniet med sina talanger, med sitt stöd eller kanske bara med det besynnerliga men utomordentligt avgörande _____ som finns i den bortvända blicken.
8. Den naturliga vägen är inte alltid självklart den bästa. Vaccin, transplantationer och läkemedel är inte något som naturen har erbjudit på egen hand, men är numera likväl ____ inslag i sjukvården.
9. Fransmännen skrev långsamt och sirligt och satte ut grava och ____ accenter, feminina och plurala ändelser samt ____.
10. Denne visionär såg på sig själv som en som byggde upp snarare än som en som rev ned. Han kände bara avsmak inför kritiken och inför den ”småborgerliga esteticism som ____, utövad av ____ och känslotyckare, som alla har det så förbannat mycket bättre än de människor för vilka vi bygger och skapar”. Med facit i hand kan man dock undra vem som ____ av att man ersatte gamla bostadskvarter i Stockholms innerstad med kontor och departementsbyggnader.
11. För byggföretag som lämnar anbud på begäran av upphandlande myndighet är det viktigt att känna till följande: Vissa ____ som den upphandlande myndigheten anger i sitt förfrågningsunderlag måste finnas med, annars ____ anbudet utan beaktande av dess konkurrenskraft mot andra anbud.
12. Det var under upplysningstiden som begreppet geni fick den innebörd det än idag i stort sett har. Då uppstod uppfattningen att genialiteten är motsatt, men ____, till det sunda förnuftet och att det råder ett slags yin och yang-förhållande mellan dem.
13. I år är boktitlarna något färre än året innan. Men den generella ____ är god, särskilt på svenskproducerade lite mer omfattande utgåvor. Och man kan skönja en ____ av fördjupning och soliditet. Jag tror att det är klokt; folk vill ha riktiga och ____ kokböcker.
14. Enligt företagets vd är den nya samarbetsmodellen ett märkbart stöd, eftersom den förbättrar samtalen mellan medarbetarna. Att alla på arbetsplatsen genomgår samma utbildning ger också medarbetarna gemensamma ____, vilket underlättar diskussionerna.
15. Överallt i världen finns mitt ibland oss ____ människoplågare, krigsförbrytare och bödlar, människor som plötsligt flyter upp i ofärdstider och som behöver en speciell grogrund för att växa och verka. I ett vaket demokratiskt samhälle saknas en sådan grogrund, och dessa presumtiva människoplågare framlever här sina år i lugn och ro, kanske omedvetna om de mörka krafter som finns ____ inom dem.
16. I vissa län hade nästan två tredjedelar av klamydiafallen undgått upptäckt, trots att de varit i kontakt med sjukvården och lämnat prov. Hela situationen pekar på att vi haft en ____ dålig uppfattning om smittans utbredning i Sverige. Det tog lång tid att upptäcka att det fanns en ny variant ____, och det är ännu okänt i vad mån utebliven diagnos fått ____ inverkan på de drabbades reproduktiva förmåga.
17. Personalen på Zoo beskriver det som en chock när isbjörnen Knut hittades livlös i hägnet på söndagen, och stadens borgmästare såg sig ____ att göra ett uttalande.
18. När det gäller impressionismen har åtskilliga ____ givits, och överensstämmelsen är liten mellan stilhistorikerna. Ibland ser man termens innebörd ____ intill det meningslösa, ibland trängs den samman så starkt att knappast någon konstnär ryms innanför dess gränser.
19. Den nya teknikens intåg på redaktionen väckte förundran. När den första skrivmaskinen inköptes på 1890-talet ____ den närmast ha betraktats som ____.
20. De medeltida universiteten utbildade också administratörer, vilket ibland ____ dem speciella privilegier och gåvor från landets ledare.
KVA
1. Kvantitet I: 15 $\cdot$ 36 + 15 $\cdot$ 64 Kvantitet II: 1 501
2. Kvantitet I: Diagonalen i rektangeln ABCD Kvantitet II: Halva omkretsen i rektangeln ABCD
3. **I en låda finns endast blå, röda och gula bollar. 1/3 av bollarna är blå och 1/6 av bollarna är röda. En boll dras slumpmässigt.** Kvantitet I: Sannolikheten att den dragna bollen är gul Kvantitet II: Sannolikheten att den dragna bollen är blå eller röd
4. **8x + 4 = 10** Kvantitet I: 4x + 2 Kvantitet II: 8 - $\frac{10}{4}$
5. **a < b** Kvantitet I: Avståndet mellan origo (0, 0) och (a,b) Kvantitet II: Avståndet mellan origo (0, 0) och (b,a)
6. **x > 0** Kvantitet I: $\frac{x^{-2}}{2}$ Kvantitet II: $\left( \frac{x}{2} \right )^{-2}$
7. **$L_1$ och $L_2$ är parallella linjer. A, B, C och D är punkter på dessa linjer. AD är längre än AC.** Kvantitet I: Arean av triangeln ABC Kvantitet II: Arean av triangeln ABD
8. **k, m och n är heltal. 0 < k < m < n.** Kvantitet I: $\frac{m}{n}$ Kvantitet II: $\frac{k}{m}$
9. **x > 0** Kvantitet I: $x^{1/4}$ Kvantitet II: $\sqrt{\sqrt{x}}$
10. **x och y är positiva heltal.** **5x + 10y = 270 580** Kvantitet I: Största möjliga värdet på x Kvantitet II: Största möjliga värdet på y
11. **x = -2** Kvantitet I: x $\cdot$ x Kvantitet II: x + x
12. **Anna är idag 4 år äldre än Bea var för 2 år sedan.** Kvantitet I: Annas ålder för 2 år sedan Kvantitet II: Beas ålder idag
13. **a < b** Kvantitet I: $a^2 - b^2$ Kvantitet II: (a + b)(a – b)
14. **I triangeln ABC har sidorna AB och BC båda längden 7 cm. Höjden från basen AC är 4 cm.** Kvantitet I: Längden av sidan AC Kvantitet II: 12 cm
15. **$\frac{1}{y}$ < 0** Kvantitet I: 0 Kvantitet II: y
16. **Funktionen f ges av f (x) = 3x + 1** Kvantitet I: f (a) - f (a + 1) Kvantitet II: 3
17. Kvantitet I: Medelvärdet av (3x + 4y + z + 38) och (x + y + z + 94) Kvantitet II: Medelvärdet av (4x + 2z + 94) och (5y + 51)
18. **I triangeln ABC gäller att x > y > z** Kvantitet I: x + z Kvantitet II: 120°
19. **a > 0, b > 0 och c < 0** **a = b + c** Kvantitet I: a Kvantitet II: b
20. **n $\geq$ 0** **m $\geq$ 0** **n och m är heltal.** Kvantitet I: $(n + 1)^m$ Kvantitet II: $m^{(n+1)}$
ELF
1. **What is said in this text?**
2. **What is claimed here?**
3. **What is implied about polio in the first two paragraphs?**
4. **What is suggested about Susan Shreve’s parents?**
5. **How is Shreve’s time at Warm Springs best described?**
6. **Why, according to the text, did Shreve not get in touch with other patients at Warm Springs?**
7. **What is the reviewer’s overall attitude to the novel?**
8. **What is said in this text?**
9. **What is suggested here?**
10. **Which of the following statements is most in line with the text?**
11. Alternatives
12. Alternatives
13. Alternatives
14. Alternatives
15. Alternatives
16. **What are we told in the first paragraph?**
17. **Which of the following statements about language ability is true, according to the text?** **It is best promoted...**
18. **What are we told about the Purdue approach?**
19. **What is said about the National Research Council?**
20. **What conclusion may be drawn from the text regarding the teaching of science?**
ORD
1. **naiv**
2. **högaktning**
3. **kandera**
4. **förbehåll**
5. **oavvänt**
6. **karoten**
7. **profan**
8. **brukare**
9. **genmäla**
10. **kanon**
11. **piccolo**
12. **nyckfull**
13. **förekomst**
14. **äntra**
15. **in natura**
16. **makulatur**
17. **förlikning**
18. **derivera**
19. **allusion**
20. **försagd**
LÄS
1. **Hur svarar textförfattaren på frågan ”Har vi läkarbrist”?**
2. **Vilka faktorer lyfter textförfattaren fram som orsaker till dagens läkarsituation?**
3. **Vad är enligt recensenten positivt med utställningen ”Livsformer”?**
4. **Hur sammanfattar man bäst utställningen ”Livsformer”, om man ser till recensen- tens resonemang?**
5. **Vad var syftet med det laboratorieförsök som beskrivs i texten?**
6. **Vilket svarsförslag sammanfattar bäst textens huvudpoäng?**
7. **Hur kan man utifrån texten bäst samman- fatta arbetslöshetsrörelsens utveckling?**
8. **Vilken central slutsats kan utläsas ur Ulf Andréassons avhandling, enligt recensenten?**
9. **Hur kan man bäst sammanfatta den påverkan som de politiska och fackliga arbetarorganisationerna utövade på arbetslöshetsrörelsen, enligt texten?**
10. **Vilket av följande ser recensenten som en svaghet i Ulf Andréassons avhandling?**
11. **Vems intressen lyfter textförfattaren i huvudsak fram då han resonerar kring förslaget om en lärlingsutbildning?**
12. **Har textförfattaren någonting att säga om pedagogikens roll i skolorna, och i så fall vad?**
13. **Ger texten någon förklaring till varför bokläsning förekommer sparsamt i förskolorna?**
14. **Vad är en rimlig slutsats utifrån textförfattarens resonemang?**
15. **Vilket faktum kan enligt texten tala till Antons fördel i tvisten med arbetsledningen?**
16. **Svarande antar att det på frågeställarens arbetsplats ”inte finns några kollektivavtalsregler”. Anger han något skäl till detta antagande, och i så fall vilket?**
17. **Mängden vatten som transporteras norrut från Atlanten har enligt texten betydelse för koldioxidupptagets storlek. Vad beror det på?**
18. **Vilket svarsförslag anger två processer som bägge enligt texten har direkt betydelse för flödet av koldioxid mellan luften och havet?**
19. **Vilken funktion har liggande havsis fram- för allt i det sammanhang som texten beskriver?**
20. **Vad är det textförfattaren framför allt inriktar sig på i sin text?**
NOG
1. Vid en förskoleavdelning för barn i åldrarna 1-3 år finns 12 barn. **Vilken är medelåldern bland flickorna på avdelningen?** (1) Medelåldern på barnen som går på avdelningen är två år. (2) Två tredjedelar av barnen på avdelningen är flickor.
2. Arvid, Benjamin och Clara startar samtidigt från startplatsen. De går med konstanta hastigheter runt en bana som är 400 meter lång. **Efter hur lång tid passerar de samtidigt startplatsen första gången?** (1) Clara går dubbelt så fort som Arvid, och medelvärdet av Arvids och Claras hastigheter är lika med Benjamins hastighet. (2) Arvids hastighet är 2 km/h, Benjamins är 3 km/h och Claras är 4 km/h.
3. På en cykelparkering finns enbart herrcyklar, damcyklar och barncyklar. **Hur många barncyklar finns det på parkeringen?** (1) Det finns totalt 210 cyklar på parkeringen och av dem är 4/7 herrcyklar och 48 är damcyklar. (2) Det finns 48 damcyklar och 120 herrcyklar. 20 procent av det totala antalet cyklar på parkeringen är barncyklar.
4. Isabella, Anna, Katja, Olga och Fatima bor i samma tvåvåningshus. Olga bor inte på samma våning som Katja och Fatima. Isabella bor på den övre våningen. **På vilken våning bor respektive kvinna?** (1) Det bor minst två kvinnor på varje våning. (2) Anna bor på en annan våning än Isabella och Katja.
5. En spelkula kastas slumpmässigt och landar på ett cirkulärt plant bord. På bordet finns en triangelformad duk vars hörn tangerar bordets kanter. **Vad är sannolikheten att spelkulan landar utanför duken?** (1) Bordets radie är 20 cm och dukens area är 400 cm$^2$. (2) Dukens hypotenusa har samma längd som bordets diameter.
6. En vinterlördag åker Gunilla skridskor på en frusen sjö. **Hur tjock är isen på sjön den lördagen?** (1) Isen är 25 procent tjockare den lördagen än den var en vecka tidigare. (2) Under vintern blir isen 1 cm tjockare varje vecka.
7. Vattendjupet i en brunn är 480 cm. **Hur djup är hela brunnen?** (1) En niondel av brunnens hela djup är ovanför vattenytan. (2) Förhållandet mellan vattendjupet och den del av brunnen som är ovanför vattenytan är 8:1.
8. En skola köper in en kartong äpplen och en kartong päron, sammanlagt tvåhundra frukter, som skolbarnen ska äta till mellanmål. Tyvärr visar det sig att en del av frukterna är ruttna. **Hur många frukter är ruttna?** (1) 1/6 av päronen och 1/8 av äpplena är ruttna. (2) Femton procent av frukterna är ruttna.
9. Arne, Karin, Muhammed och Elisabeth spelar kort. De sitter vid varsin sida av ett kvadratiskt bord. **Vem av dem vinner?** (1) Karin sitter till höger om vinnaren och mittemot Elisabeth. Muhammed sitter mellan Karin och Elisabeth. (2) Arne sitter mittemot Muhammed.Vinnaren sitter till höger om Elisabeth.
10. Från hemmet till skolan kan Olov ta antingen gångvägen eller en hälften så lång genväg. **Hur lång är genvägen?** (1) Genvägen är 410 meter kortare än gångvägen. (2) Om Olov tar genvägen till skolan och gångvägen hem från skolan har han gått sammanlagt 1 230 meter.
11. Några vänner ska köpa en present tillsammans. **Hur mycket kostar presenten?** (1) Om var och en bidrar med 140 kr så fattas det 40 kr. (2) Om var och en bidrar med 160 kr så blir det 60 kr över.
12. Leila odlar enbart morötter, rädisor och palsternackor i sitt trädgårdsland. **Hur många rädisor har Leila i sitt trädgårdsland?** (1) Antalet rädisor är lika med summan av antalet morötter och palsternackor. (2) Det finns dubbelt så många palsternackor som morötter i trädgårdslandet. Om man avlägsnar 100 rädisor så finns det lika många rädisor som morötter i trädgårdslandet.
XYZ
1. **Vad är 5 + 4 $\cdot$ 3 - 20/10 ?**
2. AB = BC = CD = 4 längdenheter AE = EF = FG = GD = 3 längdenheter **Hur lång är sträckan BG?**
3. **Hur stor är vinkeln D i parallelltrapetsen ABCD?**
4. Kurvan y = $x^2$ + x – 6 skär x-axeln i två punkter. **Vilka x-värden har dessa punkter?**
5. Vid beräkning av $\left ( \frac{4}{5} - \frac{3}{4} \right )$ + $\left ( \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right )$ erhålls ett bråk av positiva heltal. **Vilken är den minsta nämnare som bråket kan ha?**
6. $\frac{x (y-z)}{y(x + y + z)} = \frac{1}{3}$ **Om x = 4 och y = 3, vad är då z?**
7. **Om Lotta var 28 år för x år sedan, hur gammal var hon för 12 år sedan?**
8. **Vad är (3x – 1)2x – x(3x – 2)?**
9. a, b och c är tre på varandra följande heltal så att a < b < c. **Vad är $\frac{(a-b)}{(b-c)} \cdot (a-c)$ ?**
10. $x \neq 0$ **Vad är $\frac{x^n}{y^n}$ om x – y = 0 och n är jämnt delbart med 2?**
11. 40 personer deltar i ett prov med 6 frågor. **Vad är medianpoängen?**
12. Arean av en cirkel är 16 cm$^2$ större än arean av en kvadrat med sidan 3 cm. **Vad är cirkelns radie?**
13. **Hur stor är vinkeln v?**
14. Medelvärdet av tre på varandra följande heltal är 947. **Vad är summan av det minsta och det största talet?**
15. På fyra dagar sålde en affär varor för x, y, w respektive z kronor. **Om x > y > w > z, vilket av svarsförslagen kan då vara korrekt?**
16. **Vad är b då $\frac{x}{y} = \frac{5a}{3b}$ ?**
17. **Bestäm koordinaterna för mittpunkten på sträckan som har (–3, –2) och (7, 4) som ändpunkter.**
18. **Vilket av följande tal ligger närmast 1?**
19. **Vad är t, om $(t – 1)^t$ = 81?**
20. Ett tal i följden 55, 150, 435, 1 290, ... bildas genom att föregående tal multipliceras med heltalet x och den erhållna produkten subtraheras med heltalet y. **Vad är summan av x och y?**
21. **Vad gäller för x om $x > x^2$?**
22. **Vad blir $\frac{\frac{4}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{8}{2} \cdot \frac{1}{2}}$?**
23. x > 0 **Vad är x om $x^2$ = 0,5?**
24. En mindre kvadrat med sidan x cm är inritad i en större kvadrat. Sidan i den större kvadraten är y cm längre än sidan i den mindre. **Hur stor är skillnaden mellan kvadraternas areor?**
Hur bra är du på högskoleprovet? Testa dig i utmaningen.