Frågor från högskoleprovet, våren 2016

Starta prov
ORD
1. **alter ego**
2. **preskriberad**
3. **gordisk knut**
4. **bestyrka**
5. **ellips**
6. **kufisk**
7. **svinn**
8. **nagga**
9. **med ens**
10. **patina**
11. **målande**
12. **eloge**
13. **puka**
14. **alludera på**
15. **pseudointellektuell**
16. **hippologi**
17. **bejakande**
18. **ocker**
19. **florera**
20. **eftermäle**
XYZ
1. $\frac{6}{6 + 2} = \frac{x}{6 - 2}$ **Vad är x?**
2. Inträdet till en simhall kostar 50 kr för barn och 90 kr för vuxna. En dag kom det totalt 150 betalande besökare. Barnens inträde gav 2 750 kr i intäkter. **Hur många vuxna betalade inträde till simhallen denna dag?**
3. **Vilket svarsalternativ visar grafen till funktionen $y = -x + C$, där $C$ är ett negativt tal?**
4. $4a + 3b + 2c + d$ $–5b + 4c + 3d + 2a$ $–6c + 5d + 4a + 3b$ $–7d – 6a + 5b + 4c$ **Vad är hälften av summan av de fyra ovanstående uttrycken?**
5. **Hur stor andel av arean av fyrhörningen ABCD är skuggad?**
6. $n$ är ett jämnt heltal. **Vilket svarsalternativ är ett udda heltal?**
7. En rektangulär kaka tas ut ur ugnen och delas i rektangulära bitar. Man skär tvärs över hela kakan åtta gånger på längden och fem gånger på bredden. **Hur många kakbitar blir det?**
8. **Vad är $1 - \frac{1}{2} -\frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16}$?**
9. En blå knapp och två gröna knappar läggs slumpmässigt ut på en rad. **Vad är sannolikheten att den första och den sista knappen är grön?**
10. 80% av 160 är $x$. 80% av $y$ är 160. **Vad är $\frac{100x}{y}$?**
11. **Vad är $3^{50} + \frac{3^{52}}{9} + 27 \cdot 3^{47}$?**
12. För en kvadrat gäller att längden av sidan är $a$ och längden av diagonalen är $d$. **Vad är $d$ uttryckt i $a$?**
13. **Vilket av svarsalternativen motsvarar uttrycket $ax + by + bx + ay$?**
14. I en klass finns det pojkar och flickor. Antalet pojkar är dubbelt så stort som antalet flickor. **Vilket svarsalternativ kan *inte* motsvara antalet elever i klassen?**
15. Tre identiska rektanglar är sammansatta till en större rektangel, enligt figuren. Den sammansatta rektangelns långsida är 30 cm. **Hur stor area har den sammansatta rektangeln?**
16. **Vad är $1002^3$?**
17. f(x) = $\text{x}^{2}$ + 2x – 5 g(x) = $\text{x}^{2}$ – x + 1 **Vad är x om f(x) = g(x)?**
18. **Vilket svarsalternativ motsvarar ($\text{x}^{6}$ )^4 ?**
19. **Vad är $x$ om $0=-2(x-5) + 3(-x + 10)$?**
20. Erik frågade sina 29 klasskamrater hur många timmar de hade pluggat under föregående helg. Svaren redovisas i ett stolpdiagram. **Vad är medianen för svaren som Erik fick?**
21. **Vad är $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{3}{4}}$?**
22. $0 < x < 1 < y$ **Vilket svarsalternativ är med säkerhet korrekt?**
23. Triangeln ABC är inskriven i en cirkel. Cirkelns medelpunkt M ligger på sidan AB. Arean för triangeln ACM är 5 $\text{cm}^{2}$ . **Vilken area har triangeln ABC?**
24. **x + y = a x + 3y = b Vad är x – y?**
LÄS
1. **Vad utmärker enligt texten utbildningspolicyn i Sverige om man jämför med övriga Europa?**
2. **Vad framstår som det främsta syftet med avhandlingen?**
3. **Vilket antagande beträffande konstnärsrollen står i fokus för textförfattarens resonemang?**
4. **Vilket av följande tar textförfattaren upp som ett exempel på den förändring som konsten genomgått de senaste decennierna?**
5. **Vilka egenskaper präglade en sann konstnär enligt den mytbild som tog form på 1700-talet?**
6. **Vilket av följande gav enligt textförfattaren upphov till 1800-talets romantiska konstnärsmyt?**
7. **Vad är innebörden i den nya upptäckt som Ingemar Björkhem och hans forskargrupp gjort?**
8. **Vad är sterol 27-hydroxylas?**
9. **Vilken inverkan tror man, enligt texten, att sterol 27-hydroxylas har på lungsurfaktant?**
10. **Vilken av följande alternativa rubriker sammanfattar bäst textens innehåll?**
11. **Vad framstår som det främsta skälet till att recensenten föreslår en annan skivtitel än den aktuella?**
12. **Vad av följande är recensenten kritisk till?**
13. **Vad serTomas Berglund, enligt textförfattarens framställning, som avgörande för vilken attityd en person har till sitt arbete?**
14. **Om vi tillämparTomas Berglunds resonemang och terminologi, vilka två attityder finner vi då oftast bland personer i chefsställning?**
15. **Vad kan, enligt Berglunds hypotes, bli följden när man som lojal anställd utsätts för en otrygg arbetssituation?**
16. **Vilken invändning riktar textförfattaren mot regimindelningen av de länder som ingår i Berglunds studie?**
17. **Vilket av följande användes i textförfattarens studie som ett mått på trädplantornas livskraft?**
18. **Vad innebär det enligt texten att asymmetrin hos bladen på ett träd är fluktuerande?**
19. **Vilken av följande frågor syftade textförfattarens studie till att besvara?**
20. **Om man enbart ser till resultatet av textförfattarens studie, hur kan man då bäst beskriva fluktuerande asymmetri?**
KVA
1. *Kvantitet I: $\frac{\sqrt{108}}{12}$* *Kvantitet II:* $4$
2. *Kvantitet I:* Den största vinkeln i en triangel. *Kvantitet II:* $50\text{°}$
3. **$3 < x < 5$** *Kvantitet I:* $x^2$ *Kvantitet II:* $8x$
4. **Eva hade en påse med 12 svarta, 10 röda och 8 blå kulor. Eva drog slumpmässigt tre kulor utan att lägga tillbaka dem i påsen. De två första kulorna var svarta.** *Kvantitet I*: Sannolikheten att den tredje kulan var svart *Kvantitet II*: Sannolikheten att den tredje kulan var röd
5. **$49^{\frac{1}{2}} = 7^{2x}$** *Kvantitet I:* $x$ *Kvantitet II:* $2$
6. **$f(x) = x - x^3$** **$f(a) = 0$** *Kvantitet I:* $a$ *Kvantitet II:* $0$
7. **$-9(x+1) =-11(x-1)$** *Kvantitet I:* $x$ *Kvantitet II:* $0$
8. **Erik och David är syskon. Om 20 år är Eriks ålder fyra gånger Davids nuvarande ålder.** *Kvantitet I:* Davids nuvarande ålder *Kvantitet II:* 4 år
9. *Kvantitet I:* $200^2 - 2 \cdot 200 \cdot 300 + 300^2$ *Kvantitet II:* $101^2$
10. **För fyrhörningen nedan gäller att $0° < a < 90°$ och $90° < b < 180°$** *Kvantitet I:* $x^2 + y^2$ *Kvantitet II:* $z^2 + w^2$
11. **Punkten E ligger någonstans på sidan BC i kvadraten ABCD.** *Kvantitet I:* Den sammanlagda arean av triangeln ABE och triangeln CDE *Kvantitet II:* Arean av triangeln ADE
12. *Kvantitet I:* $\frac{1}{3} + \frac{5}{6}$ *Kvantitet II:* $\frac{4}{5} + \frac{4}{10}$
13. *Kvantitet I:* $(a + b + 2)(a + b - 2)$ *Kvantitet II:* $(a + b)^2 + 4$
14. *Kvantitet I:* 6.3 timmar *Kvantitet II:* 120$\pi$ minuter
15. **Medelvärdet av tre tal är 9. Ett av talen är 2.** *Kvantitet I:* Det största av de tre talen *Kvantitet II:* 16
16. *Kvantitet I:* $2\sqrt{3}$ *Kvantitet II:* $\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{3}} + 2$
17. **Grafen till $y = 2x + 1$ är en rät linje.** *Kvantitet I:* x-värdet för den punkt där linjen skär x-axeln *Kvantitet II:* y-värdet för den punkt där linjen skär y-axeln
18. $x * y = 312$ $y < 24$ *Kvantitet I:* 24 *Kvantitet II:* $x$
19. *Kvantitet I:* Arean av en halvcirkel med radien 4 cm *Kvantitet II:* Arean av en rektangel med sidlängderna 8 cm och 3 cm
20. $x > 0$ $y \neq 0$ *Kvantitet I:* x *Kvantitet II:* $(x^y)^\frac{1}{y}$
MEK
1. Blindtarmsinflammation beror på att blindtarmsbihanget blivit inflammerat. Bihanget, som är ungefär lika stort som ett lillfinger, sitter nära tunntarmens ____ i tjocktarmen.
2. **”Vad handlar det här om?**” frågade den amerikanska kusinen. ”Bruce Springsteen från New Jersey spelar och tidningarna behandlar det som om ett världskrig hade brutit ut!” Jag blev svarslös, men faktum är att kusinen satte ____ på en egenhet med svensk journalistik: Det finns ytterst få ____ hur många spaltmeter de svenska kvällstidningarna viker åt Bruce Springsteen när chansen ges.
3. Målsättningen med denna lönsamhetsanalys är att söka få en ____ om de ____ ekonomiska effekter som uppstår för den offentliga ekonomins budget ____ den arbetsmarknadsutbildning som man har studerat.
4. Med rufsigt grått hår, orange kofta och klara blåa ögon stod han där på den psykiatriska akutmottagningen, en av Sveriges främsta bildkonstnärer. Han ____ myten om kreativitet och galenskap.Vissa forskare hävdar att tanken på ett sådant ____ bara är en myt, andra menar att det är en realitet.
5. Tangoresenären ställs inför ett klassiskt turistproblem: den _____ man reser till en plats för att finna riskerar att förstöras av ens egen närvaro.
6. Det är tabu att diskutera kollegors vikt, men en överviktig chef kan uppfattas som mindre ____ eftersom många antar att övervikt har en ____ inverkan på hälsa och arbetsförmåga.
7. Arbetsförmedlingen har inte lyckats ____ så många som det var tänkt till folkhögskolornas motivationshöjande kurser för ungdomar utan betyg, trots att dessa kurser visat sig vara framgångsrika.
8. Allt land som i dag ligger ____ högsta kustlinjen har ____ landhöjningen påverkats av havet. Uppgrundade gamla strandvallar och kalspolade klapperstensfält, som i dag kan återfinnas ____, är exempel på havsvågornas arbete genom tiderna.
9. Under det att man i efterkrigstidens Sverige talade om ”det svenska körundret”, hävdade den tyske musikteoretikern Theodor Adorno att nazisternas användning av körsången ____ denna genre i Tyskland under lång tid.
10. Oavsett vad man anser om de hårda ord som Sveriges statsminister använde vid detta tillfälle var det ingen tvekan om vem som ____ frågan. Statsministern kunde följa upp sitt uttalande med ____ av diplomatiska åtgärder.
11. Om betygen försvinner blir det nödvändigt att hitta andra metoder för att välja vilka som skall få ____ utbildningsplatser. Svårigheten att hitta ____ som de flesta kan acceptera är sannolikt ett viktigt skäl till att betygen fortsätter att spela en viktig roll i det svenska utbildningssystemet.
12. Under högkonjunkturen har fantastiska förmögenheter samlats hos ett litet antal redan rika, och samtidigt har allt fler unga fått en allt lägre ____ inkomst.
13. Den _____ spårsnön är ett lager finkornig, inte för våt tösnö, som är ett par centimeter tjockt och ligger på ett jämnt, hårt underlag. Här _____ sig fotavtrycket klart och tydligt, och de typiska enskildheterna i de olika spåren är lätta att tyda.
14. Tinnitus, eller öronsusning, kan vara ett kliniskt symtom på störningar i det _____ systemet, men också ett symtom på en stressreaktion.Vid omhändertagandet av patienterna måste man skilja på varför tinnitus _____ och varför tinnitus blivit ett svårt lidande. Behandlingsstrategierna måste inriktas på _____ till att personen lider av tinnitussignalen.
15. Månskenet, och därmed månens inflytande, uppfattades ofta som ____. Därför undvek man att till exempel sova, spinna och torka tvätt i fullmånens sken, eftersom man inte kunde känna sig riktigt trygg.
16. Glöden och den starka viljan att förverkliga ett ideal genom ____ man fått i och med väljarnas förtroende ____ kanske inte så snabbt bara övertygelsen är stark nog.
17. Ett bra lösenord ska vara oregelbundet och långt. Ett tips är att använda sig av ____, då man exempelvis tar första bokstaven från varje ord i en mening som är lätt att komma ihåg.
18. Samtidigt som en enig kritikerkår i Danmark har hyllat dikternas konstnärliga kvalitet har det varit ____ omöjligt, såväl för den enskilda danska läsaren som för den breda danska offentligheten, att enbart förhålla sig till dikternas ____ kvalitet och ____ den smärtsamma verklighet som de skildrar.
19. Läkekonsten var under tidigare århundraden väsentligen grundad på ____, det vill säga på många ____ att olika droger, örter och åtgärder kunde bota och lindra olika symtom och sjukdomar.
20. Det är underligt att vi fortfarande lever ____ att filmer för barn behöver ha övertydliga manus och helst djur eller sagoväsen i huvudrollerna för att gå hem.
NOG
1. I Viktors hundgård finns det endast en tik och hennes valpar.Varje valp är antingen svart eller gul. **Hur många valpar finns det i Viktors hundgård?** (1) I hundgården finns det två svarta valpar, vilka tillsammans med tiken utgör 1/3 av hundarna i hundgården. (2) 75 procent av valparna är gula. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
2. Cirkelbågen BC utgör en fjärdedel av en cirkel med medelpunkten i A. Rektangeln ADEF är inritad så att F ligger på radien AC, D ligger på radien AB och E ligger på cirkelbågen BC. **Vilken längd har cirkelbågen BC?** (1) DE är 5 cm. (2) CF är 8 cm. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
3. För att visa förändring över tid används index. År 2008 hade ett land 27 650 000 invånare (index = 100). **Hur många invånare hade detta land år 2000?** (1) Indextalet för år 2000 var 65. (2) Indextalet för år 2000 var 35 procent lägre än för år 2008. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
4. På ett kafé finns 17 personer (kvinnor och män) som dricker antingen kaffe, te eller choklad. **Hur många personer dricker te?** (1) På kaféet finns 10 kvinnor.Av dem är det fler än hälften som dricker choklad och 1/5 som dricker kaffe. (2) Av männen dricker 2/7 te, vilket motsvarar 1/3 av det antal kvinnor som dricker choklad. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
5. Medelvärdet av de fyra talen $a$, $b$, $c$ och $d$ är $69$. **Hur många av talen är lika med $69$?** (1) Medelvärdet av de tre talen $a$, $b$ och $c$ är $69$. (2) Minst två av talen är $69$. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
6. Johanna har tre lappar. En lapp är röd, en är grön och en är blå. På varje lapp skriver hon ett tal. En lapp har talet 1, en lapp har talet 2 och en lapp har talet 4. **Vilken färg är det på lappen som har talet 2?** (1) Den gröna lappen har ett tal som är större än summan av talen på de andra lapparna. (2) En av de lappar som har ett jämnt tal är varken röd eller grön. Den blå lappen har ett tal som är mindre än talet på den gröna lappen. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
7. Stina skulle köpa en mikrovågsugn och hon hade två modeller att välja bland. **Hur stor var skillnaden mellan ugnarnas ordinarie pris?** (1) På den ena ugnen lämnades 35 % rabatt och man sparade då 595 kr jämfört med ordinarie pris. På den andra ugnen lämnades 45 % rabatt och man sparade då 945 kr jämfört med ordinarie pris. (2) Efter att man lämnat 35 % respektive 45 % rabatt på ugnarna var prisskillnaden mellan dem 50 kr. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
8. Sex vikter med massorna 1, 2, 3, 4, 5 respektive 6 gram ligger i tre askar med två vikter i varje ask. **Vilka vikter finns i den tredje asken?** (1) Den totala massan i den första asken är 9 gram. (2) Den totala massan i den andra asken är 8 gram. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
9. **Hur många personer står i kön?** (1) Om ytterligare 5 personer ställer sig i kön kommer den att bestå av fler än 20 personer. (2) Om 4 personer lämnar kön kommer den att bestå av färre än 13 personer. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
10. En bil och en motorcykel körde längs en raksträcka. **Hur lång var raksträckan?** (1) Skillnaden i körtid mellan fordonen var 90 sekunder för hela raksträckan. (2) Motorcykelns medelhastighet för hela raksträckan var 10 m/s lägre än bilens. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
11. **$x$ och $y$ är två positiva tal. Hur många procent av y är x?** (1) $x = \frac{3}{8}$ och $x > y$ (2) $\frac{x}{y} = 12.5$
12. Kalle är 24 år äldre än Lisa. **Hur gammal är Lisa?** (1) För två år sedan var Kalle fyra gånger så gammal som Lisa. (2) Om 14 år är Kalle dubbelt så gammal som Lisa. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
DTK
1. **Hur många områden berördes mer än 5 000 gånger?**
2. Studera antalet gånger som området ensamhet berördes. **Vilket svarsförslag redovisar hur detta antal var fördelat på kön?**
3. **Vilket år avses?** Detta år var antalet outhyrda lägenheter mindre än 70 000.Av dessa var andelen lägenheter som var utrymda på grund av förestående rivning eller annan orsak ungefär lika stor som andelen lägenheter under reparation eller ombyggnad.
4. Identifiera det år då andelen lägenheter under reparation eller ombyggnad var som störst. **Hur många lägenheter rörde det sig om?**
5. **Vilken kategori omfattade vid den angivna tidpunkten cirka 12 000 outhyrda lägenheter?**
6. **Vilka år under 1980-talet översteg den årliga fångsten av havskräfta 100 ton?**
7. **Hur stor var fångsten av havskräfta jämfört med fångsten av hummer 1974?**
8. **Med hur mycket ökade fångsten av havskräfta som mest från ett år till nästa under den redovisade tiden?**
9. Identifiera den högsta respektive den lägsta medeltemperaturen vid vindar från de angivna väderstrecken. **Hur stor var temperaturskillnaden?**
10. **Hur stor var den redovisade solinstrålningen vid den vanligast förekommande vindriktningen?**
11. **Vilket svarsförslag är korrekt avseende medelvärdena för de olika väderparametrarna?**
12. **Vilket väderstreck avses?** Från detta håll blåste det mellan 6 och 10 procent av den totala tiden.Vindhastigheten var högre än 3,0 meter per sekund, och nederbörden var mindre än 100 millimeter.
13. **I vilken typ av hushåll var skillnaden mellan antalet katter 2012 och antalet hundar samma år som störst?**
14. Anta att av hushållen med fågel som sällskapsdjur hade vartannat två fåglar och vartannat en fågel. **Hur många fåglar fanns det då i hushållen 2006?**
15. **Hur många katter gick det på varje hund 2012?**
16. Studera bruttobiljettintäkterna för de visade svenska filmerna och bruttobiljettintäkterna för de visade utländska filmerna 1984/85. **Hur stor var skillnaden?**
17. **Hur många besök i genomsnitt hade en svensk film som visades 1966/67?**
18. **Vilket filmår avses?** För det totala antalet visade filmer registrerades färre än 15 miljoner besök, och för de premiärvisade svenska filmerna färre än 2 miljoner. De premiärvisade utländska filmerna var fler än 200.
19. **Vilken tjänstekategori hade förändrats mest, i antal helårspersoner räknat, om man jämför 2010 med 1995?**
20. **Vilket år var antalet adjunkter större än antalet lektorer samtidigt som antalet adjunkter understeg 6 000?**
21. **Hur var antalet forskande och undervisande helårspersoner fördelat på vetenskapsområden 2008?**
22. **Hur lång är den vattenledning som finns utmärkt på ritningen?**
23. **Vad ligger 26 meter väster om kapitelsalens mittpunkt?**
24. Förutsätt att den äldsta kyrkans östra vägg en gång varit sammanhängande. **Hur stor yta upptog den äldsta kyrkan och dess samtida tillbyggnader, om mätningen inkluderar ytterväggarna?**
ELF
1. Alternatives
2. Alternatives
3. Alternatives
4. Alternatives
5. Alternatives
6. **What is implied about the Shona people in the first two paragraphs?**
7. **What, according to the text, is the key motivation for Shona sculpture?**
8. **Which of the following statements is most in line with the text?**
9. **What are we told about the muvesis in comparison with present-day Shona artists?**
10. **What are we told about Tom Blomefield’s relationship to certain Shona artists?**
11. **What is implied here?**
12. **What are we told about recessions?**
13. **What is said in relation to the way New Orleans has presented itself to visitors?**
14. **What are we told in relation to New Orleans’ “particular relationship with catastrophe”?**
15. **What is implied about different kinds of disasters in 19th-century New Orleans?**
16. **Which of the following statements about the per-capita murder rate in New Orleans is most in agreement with the text?**
17. **What is the writer’s main point in connection with New Orleans and Hurricane Katrina?**
18. **What are we told about the “Mozart effect”?**
19. **What is said about music and learning?**
20. **What is said about the people described in relation to the impostor phenomenon?**
Hur bra är du på högskoleprovet? Testa dig i utmaningen.