Frågor från högskoleprovet, hösten 2016

Starta prov
ORD
1. **i ottan**
2. **förlägga**
3. **selektion**
4. **otidsenlig**
5. **resonans**
6. **futilitet**
7. **röja**
8. **simpa**
9. **gångbar**
10. **filantrop**
11. **spannmål**
12. **estetisk**
13. **permafrost**
14. **vanställa**
15. **aspartam**
16. **åtskilliga**
17. **överlöpare**
18. **manierad**
19. **anestesi**
20. **prata bredvid mun**
XYZ
1. $13 – x = –24$ **Vad är x?**
2. **Vilken av punkterna ligger på linjen L?**
3. Kalle har 18 burkar med 35 kulor i varje burk. **Hur många fler burkar behövs om det istället ska vara 30 kulor i varje burk?**
4. **Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket $\frac{7x^2+91x}{7x}$**
5. **Vad är $4000000 \cdot 0,0000025$?**
6. $0° < x < 180°$ Linjerna $L_1$ och $L_2$ är parallella. **Vad är vinkeln $v$ uttryckt i $x$?**
7. **Om $x$ och $y$ är heltal sådana att $x < 0 < y$, vad är då med säkerhet korrekt?**
8. **Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket $(x - y)(\frac{1}{x} + \frac{1}{y})$?**
9. En figur är sammansatt av en kvadrat med sidan 4 cm och en cirkelsektor med medelpunkten M och radien 4 cm. **Vad är arean av figuren?**
10. **Vad är $(-4)^{-1} + (-2)^{-2} + (-1)^{0} - 3^{2}$?**
11. $y \neq 0$ Medelvärdet av de fyra talen $1$,$2x$,$5$ och $2$ är $\frac{y}{2}$ **Vad är $x$?**
12. $f(x) = \frac{x + 4}{x - 4}$ **Vilket svarsförslag är störst?**
13. **Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket $2xy^2 + 2x^2y$?
14. För fyrhörningen ABCD gäller att summan av vinkeln A och vinkeln C är 210°. **Vilket av följande alternativ är med säkerhet korrekt?**
15. **Vilket av svarsförslagen är en punkt som ligger mellan de båda linjerna $y= x + 3$ och $y=x-3$?**
16. **Vad är x – y då 11x – 11y = 42?**
17. Målarna A och B ska måla ett plank. A och B målar var och en med sin egen konstanta hastighet. Om A målar planket ensam tar det sex timmar, och om B målar planket ensam tar det fyra timmar. A börjar måla och arbetar i två timmar. **Om B tar över där A slutat, hur länge måste då B arbeta innan hela planket är målat?**
18. **Vilket svarsalternativ är lika med $\frac{3}{5}$?**
19. $4 = \frac{3}{12}-5x$ **Vad är x?**
20. I en grupp på 10 personer är medelåldern 18 år.Två personer lämnar gruppen, vilket gör att medelåldern sjunker till 10 år. En av personerna som lämnar gruppen är 80 år. **Hur gammal är den andra personen som lämnar gruppen?**
21. **Vad är $6 - 5 \cdot (8 - 3) - (\frac{12}{4} - 2)$?**
22. ABCD är en rektangel. FE är parallell med AB. Arean av FECD är 1/9 av arean av ABCD. **Vad är x?**
23. **Vad är $(2\sqrt{2})^2$?**
24. $y(x) = ax^2 - \frac{3}{2}$ **Vad är konstanten $a$?**
LÄS
1. **Vilket av följande påståenden om spridningen av ornithos/psittakos har stöd i texten?**
2. **Vilken omständighet gör det svårt att bekämpa psittakos, av texten att döma?**
3. **Hur skulle man utifrån texten bäst kunna beskriva delningsekonomi?**
4. **Vilka politiska konsekvenser kommer delningsekonomin att få, enligt textförfattaren?**
5. **Varför har textförfattaren svårt att hitta en bra svensk översättning till ”sharing economy”?**
6. **Hur tror textförfattaren själv att delningsekonomin kommer att fungera i framtiden?**
7. Lämningar från det nära förflutna kan, enligt texten, påverka människors intresse för historien.**Vad beror det på?**
8. **Vad tycks, av texten att döma, vara huvudsyftet med Mats Burströms bok?**
9. **Hur tycks Mats Burström anse att den offentliga kulturmiljövården agerar i de frågor som texten beskriver?**
10. **Vilken blir den logiska konsekvensen av Mats Burströms resonemang kring tidsgränsen mellan historisk arkeologi och samtidsarkeologi?**
11. **Vilken fråga är texten som helhet ett svar på?**
12. **Vilket av följande är, enligt texten, särskilt viktigt för att ett tal ska få genomslagskraft?**
13. **Vilket påstående om Gotlands berggrund överensstämmer med vad som sägs i texten?**
14. **Vad består Gotlands berggrund i huvudsak av, enligt texten?**
15. **Var kan man enligt texten studera de äldsta delarna av den siluriska lagerföljden?**
16. **Vilken aspekt av Gotlands berggrund behandlar texten framför allt?**
17. **Vad blev en allvarlig negativ effekt av 1977 års tillträdesreform, enligt texten?**
18. **Vad är det, enligt texten, som i praktiken främst styr ett antagningssystems sätt att fungera?**
19. **Vad innebar de tillrädesregler som infördes 1977, enligt texten?**
20. **Vad säger recensenten om Lillemor Kims avhandling?**
KVA
1. $x^2 = 16$ $y=\sqrt{\frac{500}{20}}$ *Kvantitet I:* $x$ *Kvantitet I:* $y$
2. **Fyra identiska rektanglar fogas samman till en kvadrat med ett hål i mitten enligt figuren.** **$x > y$** *Kvantitet I*: $x – y$ *Kvantitet II*: $z$
3. *Kvantitet I*: $\frac{7,56}{7}$ *Kvantitet II*: $\frac{98,1}{90}$
4. **$f(x) = 3 \cdot 4^x$** *Kvantitet I*: $f(0) - f(-1)$ *Kvantitet II*: $f(1) - f(0)$
5. **$\text{V}_k = 4^3$** **$\text{V}_s = \frac{4 \cdot \pi \cdot 3^3}{3}$** *Kvantitet I*: $\text{V}_k$ *Kvantitet II*: $\frac{\text{V}_s}{2}$
6. **$x > 0$** *Kvantitet I*: $x + \frac{1}{x + 1}$ *Kvantitet II*: $x + \frac{1}{x}$
7. **P, Q och R är tre positiva heltal sådana att P < Q < R.** *Kvantitet I:* Medelvärdet av P, Q och R *Kvantitet II:* Medianen av P, Q och R
8. $y > 0$ $x^2 - y = 7y - x^2$ *Kvantitet I*: $x$ *Kvantitet II*: $2y$
9. **För $n$ cirklar med radien $r$ och en cirkel med radien $R$ gäller att $R = nr$** *Kvantitet I*: Summan av omkretsarna av de $n$ cirklarna med radien $r$ *Kvantitet II*: Omkretsen för cirkeln med radien $R$
10. **En syskonskara består av ett antal pojkar och flickor.Varje pojke har lika många bröder som systrar. Varje flicka har dubbelt så många bröder som systrar.** *Kvantitet I*: 2 gånger antalet pojkar i syskonskaran *Kvantitet II*: 3 gånger antalet flickor i syskonskaran
11. **$-7(x + 1) = -8x$** *Kvantitet I:* $x$ *Kvantitet II:* 0
12. *Kvantitet I:* $12^2$ *Kvantitet II:* $\frac{9^2}{3^2} \cdot 4$
13. **** *Kvantitet I:* $x$ *Kvantitet II:* 83°
14. **Medelvärdet av $x$, $y$ och $z$ är $\frac{w}{3}$**. **Medelvärdet av $y$, $z$ och $w$ är $\frac{x}{3}$.** *Kvantitet I:* $y$ *Kvantitet II:* $z$
15. *Kvantitet I:* $9 \cdot 8 - 7 \cdot 4$ *Kvantitet II:* $(9 \cdot 2 - 7) \cdot 4$
16. *Kvantitet I:* $2 \cdot (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64})$ *Kvantitet II:* $2^2$
17. $x \neq 0$ $x - y = y - x$ *Kvantitet I:* $\frac{2x + y}{3x}$ *Kvantitet II:* $\frac{2y + x}{3y}$
18. *Kvantitet I*: Längsta sidan på en rektangel med arean $\text{40 cm}^2$ *Kvantitet II*: Längsta sidan på en triangel med arean $\text{20 cm}^2$
19. **Linjerna $y = 2x - 10$ och $y=-\frac{x}{3} + 11$ skär varandra i punkten $P = (a,b)$** *Kvantitet I*: $a$ *Kvantitet II*: $b$
20. **Talet $53_{tio}$ kan skrivas som $203_{fem}$ med basen fem och $110101_{två}$ med basen två.** *Kvantitet I:* $210_{fem}$ *Kvantitet II:* $110111_{två}$
MEK
1. Kommunen ska på ett miljömässigt hållbart sätt förse medborgarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och ____ avfall. Kommunen ska därutöver, genom information och kommunikation med omvärlden, arbeta aktivt och målmedvetet för att minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar för ett ____ hållbart kretsloppssamhälle.
2. I flertalet länder begränsades möjligheten att bilda nätverk där många stationer kunde sända samma program. Här i Sverige var detta tillåtet. I praktiken hade Sverige därmed den förmodligen mest ____ lagstiftningen i västvärlden på detta område.
3. **Vilken bild är den första som dyker upp i huvudet när du hör ordet tango?** **____ av en man och en kvinna tätt omslingrade i en dramatisk ____?** **En nätstrumpklädd kvinnofot i en omöjligt hög stilettklack?** **En mörk främling med en ros mellan tänderna?** Denna den mest mytomspunna av danser omges av många kända ____.
4. Den tekniska utvecklingen i världen har gått i en rasande fart, men vår hjärna fungerar likadant som för 40 000 år sedan.Våra stenålderskopplingar i hjärnan gör att vi i vissa situationer kan agera ____ fastän agerandet ____ förnuftigt där och då.
5. Huvudpersonen P är en ytterst excentrisk medicine studerande.Trots sin cyniska ____, som ständigt kretsar kring människokroppens inre, tycks han inte kunna vänja sig vid operationer och ____.
6. Gruvområdena ____ sommaren 1993 som ett led i ett forskningsprojekt vid Ájtte, Svenskt fjälloch samemuseum, varvid ett flertal dittills okända gruvor och provbrytningar, så kallade skärpningar, påträffades.
7. Ett liknande mönster syns när man tittar på ungdomars parbildning över ____ och nationella gränser, en viktig men förbisedd ____ på olika gruppers integration i ett samhälle. De svenska gymnasieelever som har en partner med bakgrund utanför Norden ____ att i större utsträckning än andra ha en positiv syn på invandrare.
8. Jag tror inte att någon egentligen drömmer om en ____ arbetsplats; det skulle förmodligen vara lika ointressant att jobba på en kvinnodominerad arbetsplats som på en mansdominerad.
9. Vid läsningen av Skogsliv vidWalden framgår att Thoreau är medveten om att det inte är alla människor ____ att ha de materiella förutsättningarna att ____ sitt oberoende, även om fler än man tror har möjligheten.
10. Att helt slippa reklam är i princip omöjligt. Men reklamen uppfattas inte heller alltid som en objuden gäst. Ibland fungerar den närmast som en konstform, en populärkulturell ____ som människor aktivt söker upp, i stället för tvärtom.
11. Ibland uppstår plötsliga förändringar i det ____ materialet, mutationer, som kan göra att individens chanser att överleva och föröka sig ökar. De flesta mutationer leder ____ till defekter och till att individen slås ut.
12. Arbetsmiljöverket övervakar arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Utöver arbetsmiljö- lagen finns mer detaljerade regler i arbetsmiljöförordningen, som regeringen ____.
13. Vitaminpiller och speciella tillskott behövs inte, och man ska inte förlita sig på dem eftersom de kan ____ individen i föreställningen att hen har ____ sina näringsbehov när hen i själva verket fortfarande kan lida brist på protein och ____.
14. Men skuldökningen är också en ____ av den rådande bostadsbristen i många tillväxtorter kombinerat med den lågräntemiljö som etablerats ____ det senaste decenniets finansiella kriser.
15. Det fanns till och med ett antal äldre hojåkare, ____ medlemmar i Svenska Turistföreningen, som kallade sig Prostata Drivers och som gärna såg en mc-utflykt som en återkommande programpunkt.
16. På 1600-talet varnade sjökort som ritats över den livligt trafikerade passagen ____ de rörliga och ____ sandrevlarna utanför Falsterbonäset.
17. Jag råkar dela Ingmar Bergmans ____ för Mozarts opera Trollflöjten, och det är faktiskt Bergmans egen förtjänst. Jag såg hans filmatisering som liten, i ett förstulet ____, på de vuxnas TV en alltför sen kväll och har aldrig kunnat glömma vare sig den lilla flickans gåtfulla leende under ____ eller andra aktens skräckfyllda vandring mellan eld och nakna kroppar i helvetet.
18. Detta demonstrerar ytterligare hur tänjbart begreppet hälsa är. Det kan finnas en stor ____ mellan å ena sidan den sjukdomsdiagnos en person har fått och å andra sidan personens subjektivt upplevda hälsotillstånd.
19. Till Måkläppen söker sig framför allt gråsälen för att ____ päls och föda sina ungar. Jan-Åke har i tjugotalet år bevakat sälarna i reservatet och följt ____ utveckling.
20. Faktum är att Danmarks i dag mest lästa poet, ja författare över huvud taget, har skapat ett konstverk av en kvalitet som når bortom honom själv. Detta ____ det sätt på vilket han konstnärligt förlöser sitt våldsamma ämne.
NOG
1. Anna har tre enfärgade kaffekoppar i olika storlekar och färger. En kopp är röd, en är grön och en är blå. **Vilken färg har den minsta koppen?** (1) Den näst minsta koppen är varken grön eller blå. (2) Den största koppen är varken röd eller blå. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
2. Eva och Torsten har varit ute och plockat svamp. **Hur många olika sorters svamp har de plockat tillsammans?** (1) Eva har plockat sex olika sorters svamp och Torsten har plockat fyra olika sorters svamp. (2) Två tredjedelar av de svampsorter som Eva har plockat har Torsten inte plockat. Hälften av de svampsorter som Torsten har plockat har Eva inte plockat. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
3. Kristian samlar på idolbilder. När Kristian fyllde år fick han 9 nya idolbilder i gåva. **Hur många idolbilder hade Kristian efter gåvan?** (1) Innan Kristian fick gåvan hade han 1/11 färre idolbilder än vad han hade efter gåvan. (2) Idolbilderna Kristian fick i gåva motsvarar 1/10 av Kristians idolbilder före gåvan. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
4. **Stämmer det att $(x+y)$ är lika med $2x$?** (1) $x=y$ (2) $x=6$
5. ABCD är en rektangel. E är en punkt på sidan BC. **Om BC är 4 cm, vad är då arean av triangeln AED?** (1) CD är $\frac{19}{8}$ av AD. (2) BE = EC **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
6. I två lådor finns det 67 bollar, 11 gröna och resten röda. I låda A finns det 7 gröna bollar. **Hur många röda bollar finns det i låda B?** (1) I låda A finns det tre gånger så många röda bollar som gröna bollar. (2) I låda B finns det 11 bollar fler än i låda A. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
7. I ett rakt cykelställ står fyra enfärgade cyklar. Cyklarna har olika färg och tillhör olika personer. Ellas cykel står längst till höger. **Vilken färg har Ellas cykel?** (1) Den röda cykeln står bredvid den gröna cykeln. Den vita cykeln står bredvid den röda cykeln. (2) Den blå cykeln står närmast till vänster om den vita cykeln. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
8. På en lågoch mellanstadieskola finns det flickor och pojkar. Flickorna är 39 fler än pojkarna. **Hur många elever finns det på skolan?** (1) Det finns 53 fler elever på lågstadiet än på mellanstadiet. (2) På lågstadiet finns det lika många pojkar som på mellanstadiet. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
9. **Är $xy < 25$?** (1) $y^2 = 400$ (2) $0,5 < x < 1$
10. **Vilken area har rektangeln ABCD?** (1) Diagonalen AC är 10 cm. (2) Längden av sidan BC är tre fjärdedelar av längden av sidan AB.
11. $x > 0$ **Vilket värde har $x$?** (1) $3x – 7 = 5$ (2) $x^2 + x = 5x$
12. Signe har en sexsidig bilderbok med bilder på sex olika djur. Boken har en framsida, en baksida och två uppslag. Det är en bild på ett djur på varje sida i boken. På bokens framsida är det en hund. **På vilken sida är katten?** (1) Katten är på samma uppslag som räven. Fåret är närmare framsidan än vad katten är. (2) Fåret är på samma uppslag som geten. Katten är närmare baksidan än vad geten är. Både räven och älgen är längre bak i boken än vad katten är. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
DTK
1. **Hur stor var andelen män med sömnbesvär jämfört med andelen män som var ständigt trötta i kategorin sammanboende utan barn?**
2. **Vilken grupp kvinnor respektive män var mest drabbad av de hälsorelaterade tillstånd som diagrammen redovisar?**
3. Under den redovisade perioden bestod gruppen kvinnor 35–50 år av i genomsnitt 1 miljon individer. Anta att hälften av dem var sammanboende med barn. **Hur många av dessa kvinnor rökte dagligen?**
4. Identifiera det program som hade flest sökande 2003. **Hur stor andel av det totala antalet sökande 2003 hade sökt till det programmet?**
5. **Vilket år var skillnaden som störst mellan det totala antalet sökande och det totala antalet intagna?**
6. Identifiera det år då antalet intagna till utbildningar vid fristående skolor var som störst. **Hur många fler var de intagna männen än de intagna kvinnorna?**
7. **Hur stor mängd kemiska bekämpningsmedel såldes sammanlagt till de tre användarkategorierna det år då mängden var som störst?**
8. **Mellan vilka år skedde den största ökningen i antal ton sålda kemiska bekämpningsmedel?**
9. **Vilket år avses?** Till industrin såldes mindre än 6 000 ton kemiska bekämpningsmedel. De sålda hektardoserna till jordbruket var fler än 4 miljoner.
10. Jämför mängden verksamt ämne per hektar 1982 och 2009. **Med hur mycket hade denna mängd minskat?**
11. **Hur stor omkrets har området där den västligast belägna kolningsgropen finns och som avgränsas av en stenmur?**
12. Förbind den nordligast belägna gränsstenen med den västligast respektive ostligast belägna gränsstenen, så att stenarna bildar hörn i ett triangelformat område. **Hur stor area har detta område?**
13. **Hur stor andel av personbilarna 2004 ägdes av kvinnor?**
14. **Vilka bilmärken hörde 2004 till de tio vanligaste bland bilar ägda av kvinnor men inte bland bilar ägda av män?**
15. **Hur många personbilar ägdes av kvinnor 1972?**
16. Studera andelarna slutenvårdade kvinnor. **Hur vanligt var det med slutenvård för den aktivitet där andelen var som störst jämfört med aktiviteten där andelen var som minst?**
17. **Hur stort var antalet vårddygn per skadad vid aktiviteten gå och promenera?**
18. Studera antalet skadade och andelen slutenvårdade på grund av gör det självaktiviteter. **Hur många slutenvårdades per år för dessa skador?**
19. **Hur stor andel av männen som skadades vid sport och idrott skadades i samband med fotboll?**
20. **Vilket land hade en elproduktion som översteg 100TWh och uteslutande kom från andra energikällor än kärnkraft?**
21. **Hur mycket större var elproduktionen i Storbritannien än i Sverige?**
22. **Hur många av de redovisade länderna hade en elproduktion som endast kom från övriga energikällor?**
23. **Vilken typ av fast telefonitjänst var den enda där antalet trafikminuter inte hade minskat 2012 jämfört med 2001?**
24. **Hur stor andel av trafikminuterna från mobiltelefoner 2011 utgjordes av samtal till fast telefon?**
ELF
1. Alternatives
2. Alternatives
3. Alternatives
4. Alternatives
5. Alternatives
6. **What are we told in the opening paragraph?**
7. **What is implied about Jenner’s vaccine in relation to the general health situation in the United States in the last century?**
8. **What are we told about the 1950s, from a medical point of view?**
9. **What, according to the text, is Arthur Allen’s attitude to vaccination skeptics?**
10. **What is Arthur Allen’s view of the present situation concerning vaccination in the United States?**
11. **What is the main point in this text?**
12. **What fits best with this description of the ideas of Jean-Baptiste Lamarck?**
13. **What are we told about moral attitudes in 18th-century England?**
14. **What is said about theVictorians in relation to sex?**
15. **What is implied about George III’s 1787 Proclamation?**
16. **What are we told about the “new middle class” in 19th-century England?**
17. **What is the general point, emerging in the last paragraph, of the writer’s account of the moral climate in 18thand 19th-century England?**
18. **What is said in relation to ecology?**
19. **What is the main point in this text?**
20. **What can be concluded from this text?**
Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!