Frågor från högskoleprovet, våren 2017

Starta prov
ORD
1. **symtomatisk**
2. **dränage**
3. **ögonblickligen**
4. **eskapism**
5. **anvisa**
6. **jämkning**
7. **missunnsam**
8. **skröna**
9. **representera**
10. **deduktion**
11. **kurage**
12. **abrupt**
13. **torgföra**
14. **preferenser**
15. **nischad**
16. **domän**
17. **svulstig**
18. **celiaki**
19. **försitta**
20. **såta vänner**
XYZ
1. $\frac{4x}{12} + \frac{5x}{3} = 8$ **Vad är *x*?**
2. Linjerna $L_1$ och $L_2$ är parallella. **Vad är $3x+2y$?**
3. Talen 7, 13, 18, 20 och x har medelvärdet 15. **Vad är x?**
4. *x* och *y* är positiva heltal sådana att $x \leq 6$ och $y \leq 3$. **Vilket är det största möjliga primtal som $2x+y$ kan vara?**
5. De tre punkterna *A*, *B* och *C* bildar triangeln *ABC* i ett koordinatsystem. - A = (1, –4) - B = (4,2) - C = (–1, 2) **Vad är arean av triangeln *ABC*?** *Det tomma koordinatsystemet kan användas för att lösa uppgiften.*
6. **Om $a^2 = 7$ vad är då $(3a)^2$?**
7. *A* och *B* är två positiva heltal som är mindre än tio. - $P = 7 \cdot 1000 + A \cdot 100 + 4 \cdot 10 + B \cdot 1$ - $Q = 4 \cdot 1000 + A \cdot 100 + 8 \cdot 10 + B \cdot 1$ Vad är differensen mellan *P* och *Q*?
8. **Vad är $\frac{\sqrt{3}}{3}$?**
9. *x*, *y*, *z* och *w* är negativa tal. **Vilket alternativ är med säkerhet korrekt om $zw > xy$**?
10. $f(x) = 2 \cdot 5^x$ **Vad är f(1) - f(0)?**
11. $x \neq -1$ **Vilket av uttrycken motsvarar $\frac{1}{2x + 2} - \frac{2}{6x + 6}$?**
12. Kvadraten *ABCD* har hörnen på en cirkel med radien 5 cm. **Hur stor andel av cirkelns yta täcks av kvadratens yta?**
13. **Vad är $\frac{5,1 \cdot 10^8}{1,7 \cdot 10^4}$**
14. Tobias äter yoghurt till frukost. Fördelningen av energin i Tobias yoghurt är: - Fett 13,5 kcal - Protein 46,5 kcal - Kolhydrat 120 kcal **Hur många procent av energin kommer från fett?**
15. Linjerna $L_1$ och $L_2$ är parallella. Sträckan *AB* och sträckan *CD* är parallella. **Hur lång är den sammanlagda sträcka man rört sig om man startar vid *A* och går raka vägen till *B*, sedan till *C*, vidare till *D* och slutligen till *E*?**
16. $3x–15=21–5x$ **Vad är *x*?**
17. **Vilket uttryck gäller för arean av rektangeln *R*?**
18. **Vilken av graferna går genom de tre punkterna: (–8; 0), (–1; 3,5) och (4; 0)?**
19. **Vilket svarsförslag är lika med uttrycket $2(x - 2y) - x(x + 3y) + 3y(x - y)$?**
20. **Vad är $\sqrt{0,25}$?**
21. $k \neq 0$ $m \neq 0$ $0 < a < 1$ **Hur förändras grafen till den linjära funktionen $f(x) = kx + m$ om högerledet multipliceras med talet *a*?**
22. **Vad är medelvärdet av alla primtal *p* sådana att $27 < p < 36$?**
23. **Vad är sannolikheten att man vid två på varandra följande kast med en vanlig sexsidig tärning inte slår någon sexa?**
24. $x > 1$ **Vilket alternativ anger värden på *m* och *n* så att $x^m \cdot x^n \cdot = (x^m)^n$ gäller?**
LÄS
1. **Vilket är det huvudsakliga syftet med den handbok som texten refererar till?**
2. **Vilken slutsats är mest rimlig att dra av texten?**
3. **Hur kan man utifrån texten bäst sammanfatta forskarnas nya rön beträffande cytokiner?**
4. **Hur beskrevs begreppet stress från början, av texten att döma?**
5. **Vilken ny kunskap om stressreaktioner presenteras i texten?**
6. **Vad kan på ett övergripande sätt sägas känneteckna de fysiologiska processer som beskrivs i texten?**
7. **Vad är det som Bagge, enligt recensenten, framför allt vill skapa klarhet i genom sin studie av de två biografierna från 1200talet?**
8. **Hur tolkar Bagge de övernaturliga inslagen i Sverres saga, enligt recensenten?**
9. **Vilken kritik riktar recensenten mot Bagges diskussion av slaget vid Fimreite?**
10. **Vilket svarsförslag sammanfattar bäst vad recensenten anser om Bagges studie?**
11. **Vad framstår som författarens huvudsakliga syfte med texten?**
12. **Vad av följande tycks enligt textförfattaren bidra till elevernas problem med termerna diameter och radie?**
13. **Vad är, av texten att döma, kärnan i Leesons resonemang kring piraternas sätt att organisera sin verksamhet?**
14. **Hur, i huvudsak, har Leeson valt att studera 1700-talets pirater?**
15. **Vad framhålls i texten som en viktig orsak till den höga graden av medbestämmande ombord?**
16. **Vilket av följande påståenden fångar, av texten att döma, bäst det budskap som Leeson vill förmedla med sin bok?**
17. Enligt textförfattarna kan det vara så att ett och samma beteende är accepterat då man är barn men inte då man är äldre. **Vad ligger bakom denna skillnad?**
18. **Vad menar textförfattarna med att behavioristerna uppfattar socialisation som ett ”tekniskt problem”?**
19. **Vad är i grunden kännetecknande för vuxnas socialisationsprocesser, enligt texten?**
20. **Vari består, enligt texten, den mest väsentliga skillnaden mellan behavioristisk (B) och utvecklingspsykologisk (U) tradition när det gäller synen på barnet och dess utveckling?**
KVA
1. *Kvantitet I:* $\frac{10}{3}$ *Kvantitet II:* $\frac{3\cdot5\cdot26}{13\cdot15}$
2. *Kvantitet I: x* *Kvantitet II: y*
3. ***x* är ett slumpmässigt valt tal från mängden {3, 5, 7, 11, 13}.** *Kvantitet I:* Sannolikheten att 6 är jämnt delbart med *x* *Kvantitet II:* Sannolikheten att 39 är jämnt delbart med *x*
4. **$x^2 = 4$** *Kvantitet I:* $x^4$ *Kvantitet II:* $(x + x)(x + x)$
5. *Kvantitet I:* $\frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ *Kvantitet II:* $\frac{1}{3} + \frac{1}{15}$
6. **$x_1 > x_2$** **$f(x) = 5 - 10x$** *Kvantitet I:* $f(x_1)$ *Kvantitet II:* $f(x_2)$
7. **Fyrhörningen *ABDE* är en kvadrat.** *Kvantitet I:* Den sammanlagda arean av triangeln *ABF* och triangeln *CDE* *Kvantitet II:* Arean av fyrhörningen *BCEF*
8. **Av 39 pennor i en låda är 2/3 bläckpennor. 19 av pennorna i lådan är trasiga.** *Kvantitet I:* Antalet trasiga bläckpennor *Kvantitet II:* 6
9. ***x*, *y* och *z* är tre på varandra följande heltal sådana att:** **$x < y < z$.** **$x < y < z$** **$x \cdot y \cdot z = 0$** Kvantitet I: *z* Kvantitet II: 1
10. **$x > y$** **$xz > yz$** *Kvantitet I: z* *Kvantitet II:* 0
11. **Mia går $x$ kilometer på $y/2$ timmar.** **Pia går $2x$ kilometer på $y$ timmar.** *Kvantitet I:* Mias medelhastighet *Kvantitet II:* Pias medelhastighet
12. *Kvantitet I:* $2x^{2} + 4$ *Kvantitet II:* $(x + 1)^2 + (x - 1)^2$
13. *Kvantitet I:* $10 \text{m}^2$ *Kvantitet II:* Arean av triangeln *ABC*
14. *Kvantitet I:* $7 \cdot \sqrt{35}$ *Kvantitet II:* $6 \cdot \sqrt{50}$
15. **Produkten av två positiva heltal är 10.** *Kvantitet I:* Medelvärdet av de två talen *Kvantitet II:* $\frac{10}{3}$
16. $2x - y - 3 = y$ *Kvantitet I:* $x$ *Kvantitet II:* $y$
17. *Kvantitet I:* 2208 *Kvantitet II:* $47^2$
18. $f(x)=10x^2-100x$ *Kvantitet I:* $f(10)$ *Kvantitet II:* $f(0)$
19. **Tre cirklar ryms precis i en rektangel enligt figuren. Cirklarnas diameter *d* är lika stor som rektangelns bredd *b*.** *Kvantitet I:* Rektangelns höjd *h*. *Kvantitet II:* Omkretsen för en av cirklarna.
20. *Kvantitet I:* Värdet av *x* då $\frac{1 + x}{0,1} = -1$ *Kvantitet II:* Värdet av *y* då $\frac{0,1 - 0,2}{y + 1} = 1$
MEK
1. Parkinsons sjukdom beräknas drabba cirka en procent av den äldre befolkningen. Sjukdomen påverkar vissa system i hjärnan och framkallar ____ störningar i form av skakningar.
2. Däggdjurens spillning är, med ____ form och storlek, som regel tämligen typisk för ____ djurart.
3. Huvuduppgiften för de första universiteten i Europa var att utbilda präster, och snart hade de lyckats höja bildningsnivån hos prästerskapet högst ____.
4. ____ tyskarna anser att de har betalat enorma belopp för att hålla spendersamma stater över vattenytan är reaktionen hos mottagarna den omvända: de ser sig som ____ och nedtryckta, fastlåsta i en halvfärdig ____ union där andra slår fast spelreglerna.
5. Genom ____ avstånd kan publiken känna medlidande på ett sätt som vore omöjligt i en ____ situation.
6. Narkosläkarna föreslog att vi skulle ge sevofluran. Det är ett läkemedel som används inom _____ för att söva ner patienter, men som också har en potent luftrörsvidgande effekt.
7. Lägg därtill en parkeringsplats i innerstaden för cirka 2 000 kronor i månaden, alternativt boendeparkering för 800 kronor ____ för att man sedan har någon p-plats. Det måste åkas mycket bil för att räkna hem det här ____ andra alternativ för bilanvändning, till exempel bilpool.
8. Ön Aoshima svämmar över av hundratals katter som kan härska fritt i ____ naturliga fiender, och ön har blivit ett populärt utflyktsmål för kattälskare. Lokalbefolkningen försöker hålla kattpopulationen ____, och flera katter har kastrerats. Öborna är inte ____ förtjusta över alla turister som kommer dit och matar djuren och kelar med dem.
9. Studien åberopar fortlöpande relevanta rön i den tidigare forskningen kring dagböcker och dagboksfiktion i allmänhet och kring de tre ____ verken ____.
10. ”Olika lön för lika arbete” verkar vara ____ som gäller i många länder, om man får tro Internationella arbetsorganisationens senaste rapport. Där konstateras att män har högre lön än kvinnor i alla de 38 länder som undersöks.
11. Enligt vissa teorier finns det en ____ bakgrund till reumatism; ett starkt och aktivt immunsystem har varit en överlevnadsfördel i tider när många människor dukat under i infektioner.
12. Efter att tillfälligt ha slutat med måleri arbetade han i sitt konstnärskap med två motsatta spår. Samtidigt som han gjorde sina mest abstrakta bilder arbetade han i andra teckningar alltmer ____. Det abstrakta kunde bli för mycket ”konst”, och han uppskattade därför ____ i det föreställande som gav honom en nödvändig näring i arbetet.
13. En av montessoripedagogens främsta uppgifter är att observera eleverna för att ge dem ____ handledning i relation till deras mognad.
14. Att minnet av Förintelsen försvagas ____ är oundvikligt. Dokumenten gulnar, vittnena dör och levande erfarenhet blir ____ historia. Förintelsen har efter hand också kommit att jämföras med andra historiska händelser och blivit föremål för ständigt nya beskrivningar och tidvis rentav ____ förklaringar.
15. En för landet gemensam vårdgaranti ____ den 1 november 2005. Målet med vårdgarantin var att öka tillgängligheten till planerad vård samt att ____ köer och förkorta väntetider.
16. Vid arbetsrotation kan rotationstiden variera från några minuter, när det är frågan om ____ och rutinbetonade arbetsuppgifter, till månader, när det gäller mer omväxlande och intellektuellt krävande arbete.
17. Att ____ i kulturoch fritidsnämnden vill ge en miljon kronor till socialnämnden beror inte på att kulturoch fritidsnämnden har för mycket pengar.Anledningen är i stället att den miljon som projektanställningen av Ale Möller och världsmusikensemblen skulle ha kostat var ____ för just det projektet. Då kan pengarna inte användas för att fylla andra hål i nämndens verksamhet.
18. **Om vi nu inte kan se eller med vårt eget förstånd bevisa ____ av till exempel elektroner, innebär då detta att de inte finns?** Nej, naturligtvis inte. Men vi människor ____ förbluffande ofta som om det vore så; som om var och en av oss med just våra kunskaper, erfarenheter och ____ skulle gälla som någon slags universell mall för existensens villkor.
19. I Majgull Axelssons uppgörelsepjäs med folkhemmet, Helgonlegender, finns en intressant ____ där en hemlös kvinna berättar att hon föredrar att tigga på Östermalm, för där köper sig folk fria från skuld genom att demonstrativt lägga pengar i den framsträckta muggen.
20. De heliga templen rivs vart tjugonde år och byggs sedan upp igen, exakt likadana. Det är tempel som ständigt förnyas, precis som allt i naturen, vars ____ är det enda som ____.
NOG
1. På en bondgård finns 63 djur: hästar, kor och grisar. **Hur många kor finns det på bondgården?** (1) Det finns dubbelt så många grisar som hästar och kor tillsammans. (2) Antalet hästar på bondgården är hälften av antalet kor. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
2. Albert och Ida ska tillsammans klippa gräset på en fotbollsplan. De arbetar samtidigt och utan rast med varsin gräsklippare. De arbetar alltid med sina egna konstanta hastigheter. **Hur lång tid tar det för dem att klippa gräset på fotbollsplanen?** (1) Ensam skulle Albert klippa hela fotbollsplanen 0,5 timmar långsammare än Ida. (2) Ensam skulle Ida klippa hela fotbollsplanen 0,5 timmar snabbare än Albert. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
3. **Vad är summan av *x*, *y* och *z*?** (1) *x*, *y* och *z* förhåller sig som 3:5:7. (2) $z – x = 28$ **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
4. En bofink, en domherre, en gråsparv och en talgoxe sitter på rad på en telefonledning. Bofinken sitter inte längst till höger. **Vilken fågel sitter längst till vänster?** (1) Talgoxen sitter närmast till vänster om bofinken. Gråsparven sitter inte bredvid domherren. (2) Talgoxen sitter inte bredvid gråsparven. Domherren sitter inte bredvid bofinken. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
5. I en klass med flickor och pojkar gavs på ett prov endast betygen godkänt eller underkänt. *x* = Det totala antalet flickor, både godkända och underkända *y* = Det totala antalet godkända elever, både flickor och pojkar **Vad är $\frac{x}{y}$?** (1) Det fanns lika många pojkar som flickor i klassen. (2) Av klassens 24 elever fick hälften godkänt och av klassens 12 flickor fick hälften underkänt. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
6. Anders skriver *n* stycken tal på en lapp. **Är produkten av de *n* talen negativ?** (1) Alla talen är negativa och n är ett udda tal. (2) Om två tal vars produkt är positiv stryks, så är produkten av de övriga talen negativ. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
7. Lisa har en spelning på en musikfestival. **Hur lång tid är avsatt för Lisas spelning?** (1) Om Lisa skulle överskrida den avsatta tiden med tre minuter så skulle tiden för Lisas spelning öka med 1/4 av den avsatta tiden. (2) Om Lisa avslutar sin spelning tre minuter tidigare än den avsatta tiden så förkortas tiden för spelningen med 25 procent. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
8. På en restaurangmeny finns fem olika maträtter. Alla rätter kostar olika mycket. Den billigaste kostar 110 kr och den dyraste kostar 180 kr. **Vad kostar de två dyraste rätterna tillsammans?** (1) Medianpriset för alla fem rätterna är 135 kr. (2) De tre dyraste rätterna kostar tillsammans 490 kr. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
9. En svampkorg är fylld med enbart kantareller och champinjoner. Det finns sammanlagt 30 svampar i korgen. **Hur många kantareller finns det i korgen?** (1) Om man slumpmässigt tar upp svampar ur korgen måste man ta upp minst 12 svampar för att säkert få minst en kantarell. (2) Om man slumpmässigt tar upp svampar ur korgen måste man ta upp minst 20 svampar för att säkert få minst en champinjon. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
10. En triangel är inskriven i en cirkel. **Hur stora är triangelns vinklar?** (1) Triangeln är likbent och rätvinklig. (2) Minst en av triangelns vinklar är 45°. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
11. Markus har tvättat endast tröjor och skjortor. Hälften av dessa plagg tillhör Markus och hälften tillhör Jonas. **Hur många skjortor har Markus tvättat?** (1) Totalt har Markus tvättat 36 plagg. Av dessa plagg är 16 tröjor, varav 10 tillhör Jonas. (2) 12 skjortor och 6 tröjor tillhör Markus. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
12. De tre siffrorna 3, 4 och 9 står skrivna i en viss ordning på en rad. **Vilket tresiffrigt tal bildar siffrorna?** (1) 3 eller 9 står i mitten. 3 står någonstans till vänster om 4. (2) 4 står inte först. 4 eller 9 står sist. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
DTK
1. **Hur många läkarbesök inom specialiserad somatisk vård gjordes sammanlagt hos de tre huvudmän som hade flest läkarbesök?**
2. **Vilket cirkeldiagram visar hur det totala antalet hälsooch sjukvårdsbesök var fördelat på läkarbesök och besök hos andra personalkategorier?**
3. **Vilken huvudman avses?** Antalet besök hos andra personalkategorier var inom specialiserad somatisk vård mindre än 100 000 och inom specialiserad psykiatrisk vård fem gånger så stort som inom handikapp-/hjälpmedelsverksamhet.
4. **Vilken ö avses?** År 1973 var de bofasta kvinnorna på ön fler än de bofasta männen. Antalet bofasta personer hade minskat med mer än 50 procent 2004 jämfört med 50 år tidigare.
5. **Hur stor andel av det totala antalet besök som gjordes i Halland var läkarbesök inom primärvården?**
6. **Vilket land låg längst från EU 15-genomsnittet vad gäller den genomsnittliga andelen sysselsatta inom tillverkningsindustri respektive inom kunskapsintensiv tjänstesektor?**
7. År 2001 var det totala antalet sysselsatta i Sverige cirka 4 223 000. **Hur många av dem arbetade inom kunskapsintensiv tjänstesektor?**
8. **I hur många av EU 15-länderna var andelen sysselsatta inom kunskapsintensiv tjänstesektor mindre än genomsnittet för EU 15?**
9. **Hur lång är den längsta plogfåran i Norra hagen och i vilken riktning går den?**
10. Markera en punkt 90 meter rakt väster om den resta stenen i grävningsytan. **Vad ligger 290 meter i rak sydlig riktning från denna punkt?**
11. **Hur stor är omkretsen av den sydligast belägna inhägnad som utgörs av stenmur och staket?**
12. **I vilket område ökade medelfångsten såväl från 2003 till 2004 som från 2004 till 2005?**
13. **Hur stor var medelfångsten iYttre Gullmarsfjorden 2004 jämfört med medelfångsten i Norra Bohuslän samma år?**
14. **Hur mycket större var det statligt ägda markområdet 2004 jämfört med 1974?**
15. **För hur många av öarna gällde att de bofasta familjerna 2004 var lika många som eller fler än 1954?**
16. Studera hur antalet män var fördelat på verksamhetsområden i april 2012. **Hur många fler arbetade inom transport än inom hotell och restaurang?**
17. **Hur stor andel av avgångseleverna på samhällsvetenskapsprogrammet var män?**
18. **För hur många av gymnasieutbildningarna gällde att antalet avgångselever var mindre än 3 000?**
19. **Vilket svarsförslag anger två stugor mellan vilka höjdskillnaden är 350 meter?**
20. Jämför stugorna som ligger mer än 600 meter över havet. **Hur många fler var övernattningarna i stugan med den största beläggningen än i stugan med den minsta beläggningen?**
21. **Vilket svarsförslag beskriver den längsta sträckan?**
22. **För vilket år gällde att utsläppen av växthusgaser utomlands var mindre än 50 miljoner ton och utsläppen av kväveoxider utomlands var större än 100 tusen ton?**
23. **Hur stort var det sammanlagda utsläppet av kväveoxider orsakat av svensk konsumtion under perioden 2004–2008?**
24. **Hur stor andel av det totala utsläppet av växthusgaser orsakat av svensk konsumtion 2008 skedde i Sverige?**
ELF
1. Se alternativ
2. Se alternativ
3. Se alternativ
4. Se alternativ
5. Se alternativ
6. **What is said in the opening paragraphs about different kinds of ­ research into ­human prehistory?**
7. **Which of the following statements about the “molecular clock method” is true, ­ according to the text?**
8. **What, basically, caused the clash between palaeontologists and geneticists?**
9. **In what way have palaeontologists’ views recently gained weight?**
10. **How can the general conclusion in the text best be characterized?**
11. **What is said in this text?**
12. **What is the main point here?**
13. **What is the main issue in American education, according to the first paragraph?**
14. **What is said about American interest in national standards?**
15. **How, according to the text, can “No Child Left Behind” best be characterized?**
16. **Which of the following statements is most in line with the text?** The NGA and CCSSO …
17. **What is claimed about the introduction of national educational standards in America?**
18. **What is implied here?**
19. **What may be concluded from this text?**
20. **What is the main news value in this text?**
Plugga på ett roligare sätt, testa utmaningen!