Frågor från högskoleprovet, våren 2018

Starta prov
XYZ
1. **Vad är $\frac{5}{2} - \frac{8}{5}$?**
2. **12, $a$, 17, 13 och 20 är fem positiva heltal som har medelvärdet 16. Vad är $a$?**
3. **Vilket uttryck motsvarar ett heltal?**
4. **Hur stor är arean av fyrhörningen?**
5. **Vilket av svarsalternativen är lika med uttrycket $2(-r+3s)$?**
6. Linjen $y = 5x + 10$ skär $x$-axeln i punkten ($x_1$, 0) och $y$-axeln i punkten (0, $y_1$). **Vad är $x_1 + y_1$?**
7. $\frac{\frac{3}{2}}{\frac{6}{x}} = 2$ **Vad är $x$?**
8. **Vilken av graferna nedan representerar funktionen $f(x) = \frac{x}{2} + 2$**
9. Vid ett möte skakade alla hand med varandra en gång. Det blev totalt 15 handskakningar. **Hur många personer deltog i mötet?**
10. En rektangel är indelad i 15 mindre rektanglar. De mindre rektanglarna har alla samma area. **Hur stor är arean av den skuggade delen av rektangeln?** $x = 1 \text{cm}$ $y = \frac{7}{5}\text{cm}$
11. $p > 0$ $p \neq r$ $r = \frac{k + p}{k} - 1$ **Vad är $k$?**
12. **Vilket svarsalternativ har samma värde som $5^{-2} - (-2)^{-1}$?**
13. **Vilket svarsalternativ motsvarar $\frac{12a^2b^3}{4b^2c}$?**
14. **Vilket svarsalternativ är korrekt?**
15. $f(x) = x^2$ $g(x) = x^2 \cdot f(x)$ $h(x) = x^2 \cdot g(x)$ **Vilket svarsalternativ motsvarar $h(x)$?**
16. **Vilket av svarsalternativen är närmast $\pi$?**
17. **Vad är $\frac{x}{5} - \frac{x}{3} - \frac{x}{2}$?**
18. **Vilken av linjerna nedan går genom punkten (1, 3)?**
19. På en fotbollsmatch finns det exakt fyra gånger så många supportrar för hemmalaget som för bortalaget. Ingen person är supporter av båda lagen. **Vilket svarsalternativ kan motsvara antalet supportrar på matchen?**
20. **Vilket värde har x?**
21. $\frac{9x - 13}{2} = 1$ **Vad är $x$?**
22. Medianen av 77 på varandra följande heltal är 35. **Vad är medelvärdet?**
23. De två parallellogrammerna är likformiga. **$a < b$ och $c < d$ Vad gäller för sidan $a$?**
24. $a$, $b$ och $c$ är tre på varandra följande heltal sådana att $a < b < c$. **Vilket svarsalternativ är $3a^2 + c^2$ med säkerhet jämnt delbart med?**
ORD
1. **asymmetrisk**
2. **beskaffenhet**
3. **tunnsått**
4. **haiku**
5. **generalisera**
6. **fontanell**
7. **okvädingsord**
8. **anspråkslös**
9. **kommod**
10. **utmäta**
11. **begrundan**
12. **slå mynt av**
13. **gemene man**
14. **resonabel**
15. **kallskänk**
16. **avhandla**
17. **fonologi**
18. **arla**
19. **mani**
20. **umbärlig**
LÄS
1. **Vad kan man utläsa av texten, när det gäller den förändrade synen på lärarens roll?**
2. **Vilken kritik riktar textförfattaren mot Johnstons och Schwartz böcker?**
3. **Vilken omständighet tydde L.J. Igelströms musselfynd 1858 på, enligt texten?**
4. **Vad var, av texten att döma, orsaken till Yoldiahavets uppkomst?**
5. **Vad syftar textförfattaren på när han skriver att den historiska indelningen av Östersjöstadierna är ologisk?**
6. **Hur kan man, utifrån hur det beskrivs i texten, bäst karakteriseraYoldiahavet?**
7. **Vilket av följande uttrycker bäst det som texten benämner ”kollektivt minne”?**
8. **Hur förhåller sig Pierre Nora till de franska föregångarna inom forskningen om kollektivt minne, enligt recensenten?**
9. Enligt Pierre Nora rådde i det förmoderna samhället ingen skillnad mellan historia och minne. **Vilket problem leder det synsättet till, enligt recensenten?**
10. **Vad understryker recensenten med exemplet från det kommunistiska Östeuropa?**
11. **Vad menar Qaisar Mahmood, enligt textförfattaren, att man kan skaffa sig med hjälp av en ”social nyckel”?**
12. **Vilket påstående om konstens funktion överensstämmer bäst med textförfattarens konstsyn?**
13. **Vad av följande framstår som en viktig anledning till det namnbyte som diskuteras i texten?**
14. Textförfattaren redogör för framsteg som nyligen gjorts beträffande Willis–Ekboms sjukdom. **Vad handlar dessa framsteg framför allt om?**
15. **Vad ser textförfattaren som en trolig utveckling vad beträffar läkemedel mot Willis–Ekboms sjukdom?**
16. **Vilket var sirThomas Willis viktigaste bidrag till forskningen om Willis-Ekboms sjukdom, av texten att döma?**
17. **Vad lyfts fram i texten som får just tillit att framstå som något särskilt viktigt i samband med bussförarnas situation efter avregleringen?**
18. **Vad avgör, enligt texten, i vilken mån en anställd känner tillit till sin arbetsgivare?**
19. **Vilket motsägelsefullt förhållande utgör en viktig slutsats iTommy Nilssons avhandling?**
20. **Hur bedömer textförfattarenTommy Nilssons avhandling?**
KVA
1. De tre vinklarna i en triangel är $u$, $v$ och $w$. *Kvantitet I:* $u+v$ *Kvantitet II:* $w$
2. $30 < 3x - 6 < 63$ *Kvantitet I:* $x$ *Kvantitet II:* 10
3. **En affär har 75 % rabatt på byxor och 70 % rabatt på tröjor. Ordinarie pris för de röda byxorna är 299 kr. Ordinarie pris för den gula tröjan är 199 kr.** *Kvantitet I:* Det rabatterade priset för de röda byxorna. *Kvantitet II:* Det rabatterade priset för den gula tröjan.
4. **$x^3 < 0$** *Kvantitet I:* $x^7$ *Kvantitet II:* $3x^4$
5. **Samuel har en påse med endast röda, gröna och blå enfärgade kulor. 2/5 av kulorna är röda och 3/10 av kulorna är gröna. Samuel plockar slumpmässigt upp en kula ur påsen.** *Kvantitet I:* Sannolikheten att kulan är blå *Kvantitet II:* Sannolikheten att kulan är röd
6. *Kvantitet I:* $f(4)$ *Kvantitet II:* $g(3)$
7. **Radien i cirkeln $C$ är $x$. Höjden i triangeln $T$ är $2x$ och basen är $3x$.** *Kvantitet I:* Arean av cirkeln $C$. *Kvantitet II:* Arean av triangeln $T$.
8. *Kvantitet I:* $\frac{5}{3} - \frac{3}{2}$ *Kvantitet II:* $\frac{1}{7} + \frac{1}{42}$
9. **$x > 0$** *Kvantitet I:* $\frac{7x}{8}$ *Kvantitet II:* 88% av $x$
10. **$\sqrt{5} \cdot \sqrt{9} = 45^x$** *Kvantitet I:* 0,5 *Kvantitet II:* $x$
11. **Omkretsen av den regelbundna femhörningen ABCDE är 75 cm.** *Kvantitet I:* 15 cm *Kvantitet II:* Avståndet från punkten A till punkten D
12. *Kvantitet I:* $(\frac{7}{9})^2$ *Kvantitet II:* $\frac{50}{80}$
13. **$f(x)=-5x+20$** *Kvantitet I:* $\frac{f(0)}{f(-1)}$ *Kvantitet II:* $\frac{f(-1)}{f(0)}$
14. **$0 < x < y < 1$** *Kvantitet I:* $y(1-x)$ *Kvantitet II:* $x(1-y)$
15. $a$ och $b$ är positiva heltal större än $1$ som uppfyller att $a^b = 16$. *Kvantitet I:* $b^a$ *Kvantitet II:* $16$
16. *Kvantitet I:* Resultatet då ett negativt tal subtraheras från noll *Kvantitet II:* Resultatet då ett positivt tal subtraheras från noll
17. *Kvantitet I:* $a + b$ *Kvantitet II:* $b + c + d$
18. **$y \neq 0$** **$\frac{2x}{3y} = 4$** *Kvantitet I:* $x-6y$ *Kvantitet II:* $3$
19. $m$ och $n$ är två på varandra följande heltal sådana att även $m – 1$ och $n + 1$ är två på varandra följande heltal. *Kvantitet I:* $m$ *Kvantitet II:* $n$
20. **$1 \leq x \leq 4$** **$2 \leq y \leq 6$** **$4 \leq z \leq 8$** *Kvantitet I:* Medelvärdet av $x$ och $y$ *Kvantitet II:* Medelvärdet av $y$ och $z$
MEK
1. På senare år har oroväckande många svenska deckarballonger stigit mot skyn, fulllastade med ohyggligheter. Berättelser om en ____ idyll där klassklyftor, egoism och ren ondska har ersatt det trygga folkhemmet.
2. Ofta kräver personer att deras partner ska förstå och helst stödja en viss linje innan de vågar följa den. Därigenom kan partnern, genom att låta bli att förstå, hindra personens utveckling. Men det är inte den andre som hindrar utvecklingen, utan personen själv, genom att ____ kontrollen över sitt liv. I gengäld får han eller hon någon att ____, nämligen sin partner.
3. Bland samerna var dödligheten i smittkoppor betydligt ____ än bland den övriga befolkningen. Detta berodde ____ på att befolkningen utsattes för färre exponeringstillfällen, dels på den inställning man hade till ____, nämligen att de gick att undkomma genom att man medvetet undvek situationer där smittorisk fanns.
4. Många lärare kan i dag vittna om hur de redan i förskoleklassen kan ____ elever som behöver stöd för att kunna lära sig grunderna och därmed senare kunna ____ skolans andra ämnen.Tyvärr saknar ofta lärarna resurser att sätta in stöd i ett tidigt skede.
5. Örnarna i området håller sig visserligen på ____ avstånd från varandra, men förefaller ändå samsas så länge det finns gott om mat.
6. Som medarbetare på denna tidning får jag många läsarmejl med ____ hur jag använder språket. Det är mestadels ganska trevligt, i alla fall när kommentarerna rör detaljer. Mer besvärande är de mejl vars innehåll kan ____ till frågan: ”Vad menar du egentligen?” Detta är också Steven Pinkers käpphäst: klarhet!
7. Olika forskningsstiftelser gör visserligen ____ insatser för att främja unga forskares villkor, men det kan aldrig ersätta universitetens ansvar.
8. Älvens ____ är ett eldorado för flyttande fåglar. Här skapar ____ och sedimentationsprocesser kontinuerligt nytt, ____ land som stiger upp ur älvens vatten.
9. Det var inte min direkta tanke att skriva en artikel om det men absolut att ta reda på hur restaurangen fungerade, av ren nyfikenhet. Efter en vecka tog jag i alla fall kontakt med media. Jag var inte säker på att det var rätt att ____, men jag kände att jag måste stanna kvar för att få veta mer om missförhållandena.
10. Man kan förmoda att Johans fritid även fortsättningsvis kommer att färgas av det som idag utgör hans ____ arbete. En inte helt ovanlig situation för folk som ____ ett djupt och engagerande specialintresse.
11. I Buenos Aires är tango inte bara kultur, utan också business. Inte sällan används tangons känslouttryck som ____: Här och ingen annanstans kan du uppleva den sanna tangons passion, sensualitet och nostalgi.
12. Turville är själva ____ för en liten engelsk by, givetvis komplett med en utmärkt liten pub som ____ i *Morden i Midsomer* och flera andra filmer och tv-serier.
13. Inom ____ späder man ut påstått verksamma ämnen i vätska så många gånger att det inte kan finnas några molekyler kvar av det ursprungliga ämnet. Ändå hävdar anhängarna att medlen botar allt från sår till cancer. Att ____ behandlingar ändå tycks hjälpa vissa patienter beror enligt författarna uteslutande på ____; patientens förväntningar gör att medlet tycks ge effekt.
14. Grundprincipen är, enligt FN-stadgans artikel 51, att hot om eller användning av våld är ____, med två undantag: när det specifikt har ____ av säkerhetsrådet, eller som självförsvar mot ett väpnat angrepp tills säkerhetsrådet agerar.
15. Under 1930-talet framhölls särskilt delar av socialpolitiken och sysselsättnings­ politiken som ____ för den svenska medelvägen mellan kapitalism och socialism.
16. Visst känner många svenskar till att åtskilliga finländare kan svenska, men man antar gärna att det är ett språk ____ i skolmiljö, ungefär som vi lär oss engelska. Det är förvisso sant att en hel del finnar har lärt sig svenska i skolan, men de som är finlandssvenskar har ____ inte gjort det. De har lärt sig svenska i barndomshemmet, lika naturligt som de flesta svenskar gör.
17. Ett urvalstest måste ha prediktiv eller prognostisk ____, alltså på ett säkert sätt kunna förutsäga till exempel framgång i utbildningen eller yrket.
18. Förra året klarade sig aktiva pensionssparare bättre än passiva, enligt PPM. Men författaren pekar på en undersökning som visar att hushåll som gör många ____ på sikt har sämre avkastning än de som gör få. Kvinnor är också bättre ____ än män eftersom de gör färre fondbyten. Nackdelarna med att göra många affärer är avgiften, ____, och att skillnaderna i pris mellan köpoch säljkurs är en kostnad som påverkar värdet på fonder negativt vid stor omsättning.
19. Till de vanligaste arterna hör låga örter med breda, bågnerviga blad i rosett. De gröneller brunaktiga blommorna sitter samlade i långa ax i toppen av de upprättstående, bladlösa ____.
20. Den tyska historieskrivningen om första världskriget har länge varit en ____ för samtidens kontroverser snarare än ett förutsättningslöst sökande efter orsaker och samband. När tyska bokhandlar nu fylls av böcker i samband med 100-årsminnet av krigsutbrottet verkar det dock som om kriget har tjänat ut som ____.
NOG
1. Två löpare springer ett antal varv runt samma motionsslinga. Båda löparna ­ startar samtidigt från samma plats. De springer åt samma håll, var och en med sin egen ­konstanta hastighet. **Efter hur lång tid blir den långsammare löparen varvad av den snabbare löparen?** (1) Slingan är 800 meter lång och det tar den långsammare löparen 6 minuter att springa ett varv runt slingan. (2) Efter 9 minuter har den långsammare löparen sprungit ett och ett halvt varv runt slingan,vilket är 1200 meter. Samtidigt har den snabbare löparen sprungit 2000 meter. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
2. I en låda finns det fyra olika sorters spik: nubb, kopparspik, pappspik och dyckert. **Hur många spikar finns det i lådan?** (1) I lådan finns det 24 kopparspikar, vilket är 50 procent mer än antalet dyckertar. (2) Dyckert och kopparspik utgör tillsammans 50 procent av antalet spikar i lådan. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
3. **Vad är 15 procent av $y$?** (1) $y$ är 60 procent av 900. (2) 5 procent av $y$ är 27. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
4. Var och en av Mimmis tröjor är antingen färgglad eller svart. Varje tröja är dessutom antingen långärmad eller kortärmad. Mimmi har 14 långärmade tröjor. **Hur många tröjor har Mimmi?** (1) Hälften av de färgglada tröjorna är långärmade. (2) Sex av de svarta tröjorna är inte långärmade. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
5. Tre enfärgade klossar – en röd, en grön och en blå – är staplade på varandra. **Vilken färg har den översta klossen?** (1) Den blå klossen är inte underst. Den gröna klossen är inte överst. (2) Den röda klossen är inte i mitten. Den blå klossen är under den röda klossen. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
6. **Bland talen 28, 32, 42, 56, 72, 78 väljs ett ut, vilket?** (1) Talet är jämnt delbart med 3. (2) Talet är en heltalsmultipel av 4. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
7. Hampus, Lena, Moa och Rickard är lärare. De undervisar alla i olika ämnen och varje lärare undervisar i endast ett ämne. **Vilket ämne undervisar Moa i?** (1) Hampus eller Lena undervisar i naturkunskap. Moa eller Rickard undervisar i fysik. (2) Hampus eller Rickard undervisar i engelska. Lena eller Moa undervisar i samhällskunskap. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
8. Ett tyg säljs som metervara från en rulle. **Hur många meter tyg finns det på rullen?** (1) Om affären säljer en femtedel av tyget på rullen och därefter en fjärdedel av återstoden av tyget så finns 60 procent av tyget kvar på rullen. (2) Om affären säljer hälften av tyget på rullen och därefter en femtedel av ­ återstoden av tyget så finns åtta meter tyg kvar på rullen. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
9. Helena och Krister står 2,5 km från varandra efter samma raka väg. De startar samtidigt och cyklar mot varandra, var och en med sin egen konstanta hastighet. **Med vilken hastighet cyklar Helena?** (1) Helena möter Krister efter 6 minuter. (2) Kristers hastighet är 15 km/h. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
10. **400 kvinnor och män fick frågan: Vad läser du oftast – kvällstidningen eller morgontidningen?** 140 personer svarade kvällstidningen och resten svarade morgontidningen. **Hur många män tillfrågades?** (1) 60 kvinnor svarade att de oftast läste kvällstidningen. (2) Det var lika många män som kvinnor som svarade att de oftast läste morgontidningen. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
11. En klass ska utökas med 12 barn. **Kan man därefter dela in klassen i grupper om 8 barn?** (1) Om klassen istället utökas med 4 barn så kan man dela in barnen i grupper om 8 barn. (2) Innan klassen utökas är det inte möjligt att dela in barnen i grupper om 8 barn. **Tillräcklig information för lösningen erhålls**
12. $a > 0$ $b > 0$ $k = \frac{a}{b}$ **Vilket värde har $k$?** (1) $a - b = 0$ (2) $\frac{b}{a} = \frac{a}{b}$
DTK
1. **För vilken ålder gällde att det skedde 20 förlossningar och att andelen förlossningar per startad behandlingscykel var 10 procent?**
2. **Hur många fler förlossningar skedde bland kvinnor 33 – 35 år än bland kvinnor 36 – 38 år?**
3. **Hur stor var skillnaden avseende andelen förlossningar per startad behandlingscykel om man jämför 30-åringar med 40-åringar?**
4. **Med vilket av följande årtal har cirka 100 miljoner mynt präglats?**
5. **Vilket svarsförslag anger proportionen mellan antalet 50-öringar, 1-kronor, 5-kronor och 10-kronor som har präglats med årtalet 2008?**
6. Bestäm det årtal som flest mynt har präglats med. **Hur stor andel av mynten med detta årtal utgörs av 1-kronor?**
7. **Vad av följande finns 2,5 mil i sydvästlig riktning från Mansjön?**
8. Kartan är indelad i fyra lika stora fält, som efter väderstrecken kan benämnas nordväst, nordost, sydost och sydväst. **Vilken bergart förekommer i samtliga fält utom det nordöstra?**
9. Utgå från den nordligaste änden av den regionala deformationszon som i söder börjar 1 kilometer från tätorten Edsbyn. Fortsätt till närmast belägna plats med migmatitgranit. Gå därifrån vidare till närmaste tätort. **Hur långt är det mellan den tätorten och Loos koboltgruva?**
10. **Hur många cykelstölder anmäldes sammanlagt åren 2006–2009?**
11. **Hur stor var den procentuella minskningen av antalet anmälda bilbrott om man jämför den redovisade periodens första och sista år?**
12. **Hur stort var antalet anmälda fall av skadegörelse i genomsnitt per år för den redovisade perioden?**
13. **Hur stor andel av kommunernas totala utgifter för kultur 2010 utgjorde utgifterna för musikoch kulturskolor?**
14. **Hur stora var kommunernas sammanlagda utgifter för stöd till studieorganisationer under de redovisade åren?**
15. **För vilket kulturområde hade kommunernas utgifter förändrats minst, procentuellt sett, om man jämför det första och det sista redovisade året?**
16. **Vilket svarsförslag stämmer bäst med de väderdata som redovisas för den 4 februari?**
17. **Vilken var medeltemperaturen för de åtta dygnen?**
18. **Hur många av dygnen noterades nederbörd respektive rakt sydlig vind?**
19. Studera skillnaden mellan den övre och den undre kvartilen bland dem med examensår 1980–1984. **Inom vilken utbildningsinriktning återfanns den största skillnaden, i kronor räknat?**
20. **Vilken var medellönen per månad inom den utbildningsinriktning som omkring en fjärdedel av samtliga 2 370 svarande tillhörde?**
21. **I vilket av följande län hade mer än hälften högre lön än medellönen för länet?**
22. **Hur mycket högre var medellönen bland ekonomerna med examensår 1995–1999 än bland beteendevetarna med examen från samma period?**
23. **Hur många hamnområden exporterade minst 400 000 ton papper?**
24. **Vilket hamnområde avses?** Importen av trä var minst 800 000 ton och exporten av trä var 40 000–399 000 ton. Hamnområdet exporterade även 400 000–800 000 ton pappersmassa.
ELF
1. **What can be concluded from this text?**
2. **What is implied in relation to religiosity in this text?**
3. **What is the main point in the first two paragraphs?**
4. **Which of the following statements is most in line with the text?**
5. **What is implied about women leaders?**
6. “But the risk is that this ends in tokenism rather than a genuine equalising of opportunity. **”What does this imply in the context of the argument?**
7. **What is the point of including OscarWilde’s quotation at the end of the article?**
8. **What does the text say about teenage brains in comparison with adult brains?**
9. **What is claimed about the teenage brain in relation to the Internet?**
10. **What is implied here about Andris Nelsons?**
11. Alternatives
12. Alternatives
13. Alternatives
14. Alternatives
15. Alternatives
16. **What is argued in the first two paragraphs?**
17. **What is the reviewer’s opinion about the focus of Mann’s book?**
18. **In what way does Mann shed new light on the role of Europe in the colonisation of the New World?**
19. **What is claimed about Bolivian silver?**
20. **What is the reviewer’s overall impression of Mann’s book?**
Har du vad som krävs för att nå ett bra resultat på vårens prov? Se hur långt du klarar i utmaningen!